SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
1
5
3
6
7
2
4
Giới thiệu 01 Tháng Sáu 2023 2:00:00 CH

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội (District 8 Department of Labor - Invalids and Social Affairs)

Địa chỉ: Số 04 đường Dương Quang Đông, Phường 5, Quận 8

Điện thoại: (84-8)-54314306-54314307-54314308-54314379

Email: ldtbxh.q8@tphcm.gov.vn

Address: No.04 Duong Quang Dong street, 5 ward, district 8

Tel: (84-8)-54314306-54314307-54314308-54314379

Email: ldtbxh.q8@tphcm.gov.vn

 

THÔNG TIN LÃNH ĐẠO

 

 

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Lĩnh vực

phụ trách

Điện thoại

1

Dương Thu thủy

dtthuy.q8@tphcm.gov.vn

 

 

Trưởng Phòng

Lao động

54314379

2

Vũ Ngọc Phương Thảo

 vnpthao.q8@tphcm.gov.vn

 

Phó Trưởng Phòng

Chính sách - Bảo trợ xã hội

54314308

3

 Lao Trung Thành

 Ltthanh.q8@tphcm.gov.vn

 

Phó Trưởng Phòng

        

Giảm nghèo bền vững - Trẻ em, Bình đẳng giới – Phòng chống Tệ nạn xã hội

54314306

QUY CHẾ

Tổ chức và hoạt động của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Quận 8

(Kèm theo Quyết định số 01/2018/QĐ-UBND ngày 29 tháng 8 năm 2018 của Ủy ban nhân dân Quận 8)

 

1. Cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Quận 8:

1.1. Tổ chức bộ máy

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội  Quận 8 hoạt động theo chế độ thủ trưởng. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội có 01 Trưởng phòng, 02 Phó Trưởng phòng và 10 công chức thực hiện công tác chuyên môn, nghiệp vụ.

- Trưởng phòng có trách nhiệm báo cáo với Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 8 và sở quản lý ngành, lĩnh vực về tổ chức, hoạt động của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Quận 8; báo cáo công tác trước Ủy ban nhân dân Quận 8 khi được yêu cầu; phối hợp với người đứng đầu cơ quan chuyên môn, các tổ chức chính trị - xã hội Quận 8 giải quyết những vấn đề liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Quận 8.

- Trưởng phòng, là Ủy viên Ủy ban nhân dân Quận 8 do Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 8 bổ nhiệm, chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân Quận 8, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 8 và trước pháp luật về thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của phòng và thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy viên Ủy ban nhân dân Quận 8.

- Phó Trưởng phòng là người giúp Trưởng phòng chỉ đạo một số mặt công tác và chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng về nhiệm vụ được phân công. Khi Trưởng phòng vắng mặt, 01 Phó Trưởng phòng được Trưởng phòng ủy nhiệm điều hành các hoạt động của phòng.

- Việc bổ nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, miễn nhiệm, cho từ chức, thực hiện chế độ, chính sách đối với Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng do Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 8 quyết định theo quy định của pháp luật.

- Biên chế công chức của Phòng do Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 8 quyết định trong tổng biên chế công chức đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt (tổng 14 biên chế).

- Việc bố trí công tác đối với công chức của Phòng phải căn cứ vào vị trí việc làm, tiêu chuẩn ngạch công chức và phẩm chất, trình độ, năng lực của  công chức; gắn tinh giản biên chế với việc cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức tại Phòng.

        1.2. Chức năng

- Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Quận 8 là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân Quận 8, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân quận thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Lao động, tiền lương trong khu vực kinh doanh và việc làm; giáo dục nghề nghiệp (trừ sư phạm); tiền công; an toàn, vệ sinh lao động; người có công; bảo trợ xã hội; trẻ em; bình đẳng giới; phòng, chống tệ nạn xã hội trên địa bàn theo quy định của pháp luật; góp phần bảo đảm sự thống nhất quản lý của ngành hoặc lĩnh vực công tác ở địa phương.

- Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, vị trí việc làm, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức và công tác của Ủy ban nhân dân Quận 8, đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

1.3. Nhiệm vụ và quyền hạn

- Trình Ủy ban nhân dân Quận 8 dự thảo quyết định; quy hoạch, kế hoạch phát triển trung hạn và hằng năm; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước được giao; dự thảo văn bản quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Quận 8.

- Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 8 dự thảo các văn bản về  lĩnh vực lao động, người có công và xã hội thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 8 theo phân công.

- Tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật, quy hoạch, kế hoạch sau khi được phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về lĩnh vực lao động, người có công và xã hội được giao; theo dõi thi hành pháp luật.

- Giúp Ủy ban nhân dân Quận 8 quản lý nhà nước theo quy định của pháp luật đối với tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân, các hội và tổ chức phi chính phủ hoạt động trên địa bàn thuộc lĩnh vực lao động, người có công và xã hội.

- Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định đối với các cơ sở trợ giúp xã hội, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, tổ chức dịch vụ việc làm, cơ sở cai nghiện ma túy, cơ sở hỗ trợ nạn nhân, cơ sở cung cấp dịch vụ hỗ trợ bình đẳng giới, dịch vụ phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới, cơ sở trợ giúp trẻ em trên địa bàn theo quy định của pháp luật và theo phân công hoặc ủy quyền.

- Quản lý các công trình ghi công liệt sĩ, mộ liệt sĩ trên địa bàn theo phân cấp.

- Tiếp nhận hồ sơ và thực hiện xác định số lao động thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội tạm thời nghỉ việc đối với cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân Quận 8 quản lý xin tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất; thực hiện quản lý nhà nước về bảo hiểm xã hội trong phạm vi địa phương theo quy định của pháp luật và theo phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân Quận 8; rà soát, kiểm tra, đối chiếu danh sách đối tượng tham gia bảo hiểm y tế do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội  quản lý.

- Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về lĩnh vực lao động, người có công và xã hội đối với cán bộ, công chức 16 phường trên địa bàn Quận 8.

- Phối hợp với các ngành, đoàn thể xây dựng phong trào toàn dân chăm sóc, giúp đỡ người có công với cách mạng và các đối tượng chính sách xã hội.

- Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật đối với lĩnh vực phụ trách để kịp thời đề xuất hoặc tham mưu cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ những quy định, văn bản không còn phù hợp thực tế hoặc quy định pháp luật hiện hành.

- Kiểm tra theo ngành, lĩnh vực được phân công phụ trách đối với tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện các quy định của pháp luật; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng, lãng phí theo quy định của pháp luật và phân công của Ủy ban nhân dân Quận 8.

- Tổ chức ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyên môn, nghiệp vụ của cơ quan chuyên môn Quận 8.

- Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của Ủy ban nhân dân Quận 8 và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Quản lý tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức, thực hiện chế độ tiền lương, chính sách, chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo và bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ đối với công chức thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật, theo phân công của Ủy ban nhân dân Quận 8.

- Quản lý và chịu trách nhiệm về tài chính, tài sản của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội theo quy định của pháp luật và theo phân công của            Ủy ban nhân dân Quận 8.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân Quận 8 giao hoặc theo quy định của pháp luật.

 

 

LEADERSHIP INFORMATION

 

No.

Full name

Position

Filed in charge

Tel

1

Mrs. Duong Thu Thuy

 Dtthuy.q8@tphcm.gov.vn

 

Head of Department

Secretary of the branch.

In charge of general and Labor work

54314379

2

Mrs. Vu Ngoc Phuong Thao

vnpthao.q8@tphcm.gov.vn 

Deputy Head of Department

People with meritorious services

Social Protection

54314308

3

Mr. Lao Trung Thanh

Ltthanh.q8@tphcm.gov.vn

Deputy Head of Department

Poverty reduction       

 Children

 Gender equality

 Preventing and combating social evils

54314306

 

REGULATION

Organization and activities of the Division of Labor - Invalids and Social Affairs District 8

(Attached to Decision No. 01/2018/QD-UBND dated August 29, 2018 of the People's Committee of District 8)

 

1. Organizational structure, functions, missions and powers of District 8 Division of Labor - Invalids and Social Affairs:

1.1. Organizational structure:

The Division of Labor - Invalids and Social Affairs in District 8 operates under the headship regime. The Division of Labor - Invalids and Social Affairs have 01 Head of the Department; 02 Deputy Head of the Department and 10 civil servants performing professional and professional tasks.

- The head of the department is responsible for reporting to the People's Committee, the Chairman of the District 8 People's Committee and the Department of Management on the branches and domains on the organization and operation of the Division of Labor - Invalids and Social Affairs of District 8; report on work to the People's Committee of District 8 when required; coordinate with the heads of specialized agencies and socio-political organizations in District 8 to solve problems related to the functions, tasks and powers of the Division of Labor - Invalids and Social Affairs of the District. 8.

- The head of the department  is a Commissioner of the District 8 People's Committee appointed by the Chairman of the District 8 People's Committee, the Head of the Department is responsible to the People's Committee of District 8, the Chairman of the People's Committee of District 8 and the law for the performance of functions, tasks and powers of the department and the performance of duties and powers of District 8 People's Committee members.

- The Deputy Head of the Department is the person who helps the Head of the Department to direct some tasks and the Deputy Head of the Department is responsible to the Head of the Department for the assigned tasks. When the Head of the Department is absent, 01 Deputy Head of the Department is authorized by the Head of the Department to run the activities of the Department.

- The President of the People's Committee of District 8 decides the appointment, transfer, rotation, commendation, discipline, dismissal, resignation, implementation of regimes and policies towards the Head and Deputy Head of the Department in accordance with regulations of the law.

 - The Chairman of the People's Committee of District 8 decides the civil servant payroll of the Division in the total payroll of civil servants that has been approved by the competent authority (total 14 payrolls).

- The head of the Department, when assigning work to civil servants of the Department, must be based on the job position, the standard of the civil servant rank and the quality, qualifications and capacity of the civil servant; associated downsizing the payroll with the restructuring and improvement of the quality of civil servants in the Department.

1.2. Functions

- The District 8 Division of Labor - Invalids and Social Affairs is a specialized agency under the District 8 People's Committee, which performs the function of advising and assisting the District People's Committee in performing the state management function on: Labor and wages in the business and employment sector; vocational education (except pedagogy); wage; occupational safety and hygiene; people with meritorious services; Social Protection; children; gender equality; preventing and combating social evils in the area according to the provisions of law; contribute to ensuring the uniformity of management of the local sector or field of work.

- Department of Labor - Invalids and Social Affairs has legal status, seal and account; The People's Committee of District 8 directs and manages the organization, employment positions, payroll of civil servants, the structure of civil servant ranks and the work of the department, at the same time, the department is subject to the direction, inspection and professional guidance of the Department of Labor - Invalids and Social Affairs.

1.3. Mission and powers

- The Division of Labor - Invalids and Social Affairs shall submit a draft decision to the People's Committee of District 8; mid-term and annual development planning and plans; programs and measures to organize the performance of state administrative reform tasks in the assigned state management domains; draft document specifying the functions, tasks, powers and organizational structure of the Division of Labor - Invalids and Social Affairs of District 8.

- According to assignment, The Division of Labor - Invalids and Social Affairs shall submit to the Chairman of the District 8 People's Committee draft documents on the field of labor, people with meritorious services and society under the promulgation competence of the Chairman of the District 8 People's Committee.

- The Division of Labor - Invalids and Social Affairs shall implement legal documents, master plans and plans after they are approved; information, propaganda, dissemination and education of the law in the field of labor, people with meritorious services and the assigned society, and monitor law enforcement.

- The Division of Labor - Invalids and Social Affairs supports the People's Committee of District 8 in state management in accordance with the law for collective economic organizations, private businesses, associations and non-governmental organizations that are operating in the field of labor, people with meritorious services.

- The Division of Labor - Invalids and Social Affairs of District 8 guides and inspects the implementation of regulations for social assistance establishments, vocational education and training institutions, employment service organizations, and detoxification establishments drugs, victim support establishments, gender equality support service providers gender, based violence prevention and response services, and child support facilities in the locality as prescribed by law and as assigned or authorized.

- Responsible for managing works for martyrs' recognition, martyrs' graves in the district according to decentralization.

- The Division of Labor - Invalids and Social Affairs is responsible for receiving dossiers and determining the number of employees eligible for social insurance participation who temporarily quit their jobs and request to temporarily stop participating in the retirement and survivorship fund. at agencies, units, organizations and enterprises under the management of the People's Committee of District 8; at the same time is responsible for performing the state management of social insurance in the locality in accordance with the law and as assigned or authorized by the People's Committee of District 8. Responsible for reviewing and inspecting, compare the list of subjects participating in health insurance managed by the Ministry of Labor - Invalids and Social Affairs.

- The Division of Labor - Invalids and Social Affairs provides professional and professional guidance in the field of labor, people with meritorious services and society to cadres and civil servants of 16 wards in district 8.

- Coordinating with branches and mass organizations to build a movement for all people to care for and help people with meritorious services to the revolution and social policy beneficiaries.

- To be responsible for reviewing legal documents for their respective fields in order to promptly propose or advise competent agencies to amend, supplement, replace or cancel regulations and documents that version that is no longer consistent with current facts or regulations.

- Inspecting by sectors and fields assigned to organizations and individuals in the implementation of the provisions of law; resolve the complaint report; prevent and combat corruption and waste in accordance with the law and as assigned by the People's Committee of District 8.

- Applying the application of scientific and technological advances; building an information and archival system to serve the state management and professional and professional services of specialized agencies in District 8.

- Carrying out information and reporting periodically and irregularly on the performance of assigned tasks in accordance with the regulations of the People's Committee of District 8 and the Department of Labor - Invalids and Social Affairs.

- The Division of Labor - Invalids and Social Affairs is responsible for managing the organizational structure, employment positions, civil servant payrolls, civil servant rank structure, implementation of salary regimes, policies and remuneration regimes, rewarding, disciplining, training and fostering professional skills for civil servants under their management according to the provisions of law, as assigned by the People's Committee of District 8.

- The Division of Labor - Invalids and Social Affairs is responsible for managing and taking responsibility for finances and assets of division in accordance with the law and as assigned by the People's Committee of District 8.

- Perform other tasks assigned by the People's Committee of District 8 or as prescribed by law. 

 

(Cập nhật ngày 01/6/2023)


Số lượt người xem: 32268    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Tìm kiếm