SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
1
5
3
6
7
5
1
Giới thiệu 01 Tháng Sáu 2023 1:25:00 CH

Đội quản lý trật tự đô thị (URBAN ORDER MANAGEMENT TEAM OF DISTRICT 8)

Địa chỉ: Số 04 đường Dương Quang Đông, Phường 5, Quận 8

Điện thoại: (028)-5.4314.339

Email: dqlttdt.q8@tphcm.gov.vn

Address: No 04 Duong Quang Dong Street, Ward 5, District 8

Tel: (028)-5.4314.339

Email: dqlttđt.q8@tphcm.gov.vn

THÔNG TIN LÃNH ĐẠO

 

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Lĩnh vực

 phụ trách

Điện thoại

1

Đang cập nhật

 

Đội Trưởng

Phụ trách chung; phụ trách Tổ Tổng hợp

SĐT:0949678953

 Số fax: (028). 54314339

Địa chỉ mail:

pvphung.q8@tphcm.gov.vn

 

 

2

Nguyễn Hữu Hiền

 

Phó Đội trưởng

Phụ trách Tổ Thi hành quyết định

SĐT: 0903606305

Số fax: (028). 54314339

Địa chỉ mail:

nhhien.q8@tphcm.gov.vn

 

 

3

 

Cao Văn Đổi

 

Phó Đội trưởng

 

 

Phụ trách Tổ Cơ động 1,  Tổ cơ động 2 và 16 Tổ Quản lý trật tự đô thị 16 phường

 

 

 

SĐT: 0913141684

Số fax: (028). 54314339

Địa chỉ mail:

cvdoi.q8@tphcm.gov.vn

4

Nguyễn Trung Thành

Phó Đội trưởng

Phụ trách Tổ Cơ động 3 (GSXD)

 

 

 

 

SĐT: 0908559450

Số fax: (028). 54314339

Địa chỉ mail:

ntthanh.q8@tphcm.gov.vn

 

 

 

 QUY CHẾ

Tổ chức và hoạt động của Đội quản lý trật tự đô thị quận 8

(Ban hành kèm theo Quyết định số 01/2014/QĐ-UBND ngày 01 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân Quận 8)

 

Chương I

VỊ TRÍ VÀ CHỨC NĂNG

Điều 1. Vị trí và chức năng

1. Đội Quản lý trật tự đô thị Quận 8 do Ủy ban nhân dân Quận 8 thành lập nhằm giúp Ủy ban nhân dân quận thực hiện công tác quản lý nhà nước về trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, tổ chức thi hành các quyết định hành chính và thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 8 giao.

2. Đội Quản lý trật tự đô thị Quận 8 trực thuộc Phòng Quản lý đô thị Quận 8; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Trưởng Phòng Quản lý đô thị Quận 8, đồng thời chịu sự hướng dẫn kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của các Sở -ngành liên quan.

3. Đội Quản lý trật tự đô thị Quận 8 sử dụng con dấu và tài khoản của Phòng Quản lý đô thị Quận 8 để hoạt động, có trụ sở làm việc, được trang bị phương tiện làm việc cần thiết theo quy định pháp luật.

Chương II

NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

Đội Quản lý trật tự đô thị Quận 8 có nhiệm vụ và quyền hạn:

1. Xây dựng chương trình, kế hoạch về tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong lĩnh vực quản lý trật tự đô thị và kiểm tra việc chấp hành pháp luật trên các lĩnh vực quản lý trật tự đô thị, vệ sinh môi trường trên địa bàn, tham mưu Trưởng Phòng Quản lý đô thị quận trình Chủ tịch (hoặc Phó Chủ tịch) Ủy ban nhân dân Quận 8 phê duyệt và tổ chức thực hiện.

2. Tham mưu trình Chủ tịch (hoặc Phó Chủ tịch) Ủy ban nhân dân Quận 8 kế hoạch tổ chức kiểm tra, kịp thời phát hiện, lập biên bản vi phạm hành chính và yêu cầu tổ chức, cá nhân đình chỉ ngay các hành vi vi phạm trong các lĩnh vực:

a) Về trật tự lòng lề đường, nơi công cộng trên địa bàn quận;

b) Về vệ sinh môi trường trên địa bàn quận.

3. Tham mưu, đề xuất về các hình thức xử lý vi phạm hành chính trên các lĩnh vực phụ trách theo quy định của pháp luật và Quy chê này, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận xem xét quyết định; theo dõi việc thực hiện các quyết định hành chính đã ban hành; đề xuất biện pháp cưỡng chê và tổ chức thực hiện quyết định cưỡng chế đối với tổ chức, cá nhân không tự giác chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

4. Các quyết định hành chính gồm: Quyết định hành chính có nội dung về giải quyết các vấn đề liên quan đến nhà, đất của cơ quan hành chính nhà nước có thẩm quyền đã có hiệu lực pháp luật; quyết định thu hồi đất của Ủy ban nhân dân Thành phố và Ủy ban nhân dân Quận 8; quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong trường hợp hết thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính, quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả; quyết định giải quyết khiếu nại, tố cáo đã có hiệu lực pháp luật của Ủy ban nhân dân quận, Thành phố hoặc quyết định giải quyết khiếu nại của các cơ quan hành chính ở Trung ương có hiệu lực thi hành tại địa bàn quận; các quyết định hành chính khác theo quy định của pháp luật.

5. Tuần tra, phát hiện và thông báo kịp thời đến Đội Thanh tra địa bàn Quận 8 thuộc Sở Xây dựng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường về tình hình xây dựng trên địa bàn 16 phường Quận 8.

6. Tham mưu, kiến nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận giải quyết khiếu nại, tố cáo trong các lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ của Đội.

7. Tham mưu Trưởng Phòng Quản lý đô thị Quận 8 ban hành quyết định đình chỉ thi công xây dựng đối với công trình xây dựng vi phạm trật tự xây dựng đô thị mà Ủy ban nhân dân phường không kịp thời xử lý.

8. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận quy định cụ thể bằng văn bản.

Chương III

TỔ CHỨC, BỘ MÁY, BIÊN CHẾ

Điều 3. Cơ cấu tổ chức

1. Đội Quản lý trật tự đô thị Quận 8 có Đội trưởng, không quá 03 Đội phó và các thành viên.

2. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, từ chức, nghỉ hưu và thực hiện các chế độ, chính sách khác đối với Đội trưởng, Đội phó do Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 8 quyết định theo quy định của pháp luật.

3. Đội trưởng Đội Quản lý trật tự đô thị Quận 8 chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 8, Trưởng Phòng Quản lý đô thị Quận 8 và pháp luật về toàn bộ hoạt động của Đội Quản lý trật tự đô thị Quận 8.

4. Đội phó Đội Quản lý trật tự đô thị Quận 8 thực hiện nhiệm vụ do Đội trưởng phân công, chịu trách nhiệm trước Đội trưởng và pháp luật về lĩnh vực được phân công.

5. Nhiệm vụ, quyền hạn của Đội trưởng:

a) Tham mưu Trưởng Phòng Quản lý đô thị Quận 8, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 8 (hoặc Phó Chủ tịch được phân công phụ trách) ban hành và tổ chức thực hiện các quyết định xử phạt vi phạm hành chính trên lĩnh vực được phân công;

b) Phối hợp với các cơ quan, ban ngành của quận, Ủy ban nhân dân 16 phường Quận 8 tổ chức triển khai, thực hiện cưỡng chế thi hành các quyết định hành chính đã có hiệu lực thi hành;

c) Chỉ đạo, điều hành hoạt động của Đội đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ được giao theo đúng quy định của pháp luật và Quy chế tổ chức và hoạt động của Đội; kịp thời phối hợp với Đội Thanh tra địa bàn Quận 8 thuộc Sở Xây dựng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 16 phường Quận 8 trong thực thi nhiệm vụ; tham mưu, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận những vấn đề phức tạp, phát sinh khi thi hành quyết định;

d) Tham mưu (hoặc ký) các văn bản liên quan chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Đội theo quy định;

đ) Tùy vào quy mô hoạt động, tính chất công việc và nhân sự cụ thể của Đội, Đội trưởng phân công công chức, cộng tác viên phụ trách riêng từng lĩnh vực hoặc kiêm nhiệm các lĩnh vực trên cơ sở tinh gọn, có hiệu quả và tiết kiệm;

e) Tham mưu, kiến nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 8 xử lý cán bộ, công chức, cộng tác viên thuộc thẩm quyền quản lý có hành vi vi phạm pháp luật, thiếu tinh thần trách nhiệm trong thi hành nhiệm vụ, công vụ.

6. Nhiệm vụ, quyền hạn của Đội phó:

Đội phó có trách nhiệm giúp Đội trưởng thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Quy chế này và thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Đội trưởng.

7. Nhiệm vụ của các thành viên:

a) Chấp hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đội, sự phân công của Đội trưởng, Đội phó phụ trách;

b) Kiểm tra, kịp thời phát hiện, lập biên bản vi phạm hành chính theo quy định trong lĩnh vực được phụ trách (công chức đang thi hành công vụ) chuyển Đội trưởng xử lý theo quy định và tham gia tổ chức thực hiện quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

8. Các Tổ chuyên môn, nghiệp vụ thực hiện các nhiệm vụ:

a) Tổ Hành chính - Tổng hợp:

- Tham mưu lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ: dự thảo ban hành các quyết định xử phạt vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân quận trên các lĩnh vực trật tự lòng lề đường, vệ sinh môi trường, quyết định cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính và các lĩnh vực khác được phân công;

- Xây dựng kế hoạch cưỡng chế thu hồi đất các dự án trên địa bàn quận;

- Tổng hợp và báo cáo hàng tuần, tháng, quý, năm các mặt hoạt động của Đội về Phòng Quản lý đô thị và Ủy ban nhân dân Quận 8 theo quy định;

- Tiếp nhận công văn đi và đến.

b) Tổ thi hành quyết định:

- Tống đạt các quyết định đã có hiệu lực pháp luật và đôn đốc thực hiện các quyết định vi phạm hành chính được Ủy ban nhân dân quận giao và quyết định của Ủy ban nhân dân Thành phố chuyển về;

- Xử lý, phối hợp các phòng ban và Ủy ban nhân dân phường giải quyết đơn phản ánh, đơn khiếu nại, đơn tố cáo được Ủy ban nhân dân quận phân công;

- Tham mưu Đội trưởng Đội Quản lý trật tự đô thị Quận 8 trình Ủy ban nhân dân quận các quyết định cưỡng chê thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với các quyết định xử phạt vi phạm hành chính mà tổ chức hoặc cá nhân vi phạm hành chính chưa chấp hành;

- Tham mưu Đội trưởng Đội Quản lý trật tự đô thị Quận 8 trình Ủy ban nhân dân quận báo cáo tình hình thực hiện các quyết định của quận và của Thành phố.

c) Tổ Cơ động:

- Phối hợp Ủy ban nhân dân phường thực hiện nhiệm vụ về trật tự đô thị (lòng lề đường), vệ sinh môi trường;

- Phối hợp các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện: kiểm tra an toàn giao thông đường thủy nội địa; quản lý giá cả; phòng chống dịch gia súc, gia cầm;

- Tuần tra, phát hiện và thông báo kịp thời đến Đội Thanh tra địa bàn thuộc Sở Xây dựng Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường về tình hình xây dựng trên địa bàn phường và hỗ trợ trong công tác cưỡng chê thi hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính khi có yêu cầu;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo Đội Quản lý trật tự đô thị Quận 8 giao.

d) Tổ Quản lý trật tự đô thị 16 phường:

Tổ Quản lý trật tự đô thị 16 phường chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức và công tác, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ và kiểm tra của Đội Quản lý trật tự đô thị quận; đồng thời chịu sự phân công, giám sát của Ủy ban nhân dân phường trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

- Phối hợp với các tổ chức trong hệ thống chính trị ở phường trong việc tuyên truyền, vận động các tổ chức và cá nhân chấp hành các quy định của pháp luật về trật tự đô thị, vệ sinh môi trường trên địa bàn phường;

- Chịu trách nhiệm kiểm tra và kịp thời phát hiện, lập biên bản, yêu cầu tổ chức và cá nhân chấm dứt ngay các hành vi vi phạm trên các lĩnh vực liên quan về trật tự đô thị, vệ sinh môi trường nơi công cộng trên địa bàn. Đề xuất Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo thẩm quyền; theo dõi việc thực hiện các quyết định xử phạt. Trong trường hợp tổ chức và cá nhân không tự giác chấp hành, Tổ trưởng phải đề xuất tổ chức cưỡng chế thực hiện các quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật;

- Phối hợp các cơ quan, tổ chức liên quan giải quyết đối với người lang thang xin ăn, sinh sống nơi công cộng trên địa bàn phường theo quy định của Ủy ban nhân dân thành phố;

- Tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân phường lập hồ sơ ban đầu về vi phạm hành chính trên lĩnh vực liên quan về trật tự đô thị, vệ sinh môi trường và chuyển hồ sơ về Đội Quản lý trật tự đô thị quận đối với các hành vi vi phạm vượt quá thẩm quyền xử phạt của Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường;

- Theo dõi việc thực hiện các quyết định xử phạt vi phạm hành chính của Ủy ban nhân dân các cấp; phối hợp tổ chức cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trên các lĩnh vực liên quan theo đúng quy định; phối hợp thực hiện các biện pháp áp dụng các hình thức phạt bổ sung và có biện pháp khắc phục hậu quả của quyết định xử phạt vi phạm hành chính; tạm giữ phương tiện, công cụ, vật tư được dùng để thực hiện hành vi vi phạm hành chính của tổ chức hoặc cá nhân theo đúng quy định;

- Tổng hợp tình hình trật tự đô thị, vệ sinh môi trường định kỳ hoặc đột xuất báo cáo Ủy ban nhân dân phường và Đội Quản lý trật tự đô thị Quận 8;

- Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường, Đội trưởng Đội Quản lý trật tự đô thị quận và pháp luật về việc không phát hiện, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật về trật tự đô thị, vệ sinh môi trường trên địa bàn phường và các nhiệm vụ khác được giao;

- Chịu trách nhiệm trước Đội trưởng Đội Quản lý trật tự đô thị và Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường trong công tác giám sát lĩnh vực xây dựng trên địa bàn phường; đồng thời báo cáo Ủy ban nhân dân phường các trường hợp xây dựng để kịp thời xử lý.

Điều 4. Biên chế

1. Biên chế Đội Quản lý trật tự đô thị quận thuộc chỉ tiêu biên chế hành chính của quận, được bố trí theo quyết định của Ủy ban nhân dân Thành phố giao hàng năm.

2. Ủy ban nhân dân Quận 8 quyết định số lượng cộng tác viên phù hợp điều kiện đặc thù của quận và thực hiện hiện hợp đồng lao động khoán việc trên cơ sở nguồn kinh phí quy định tại Điều 8 Quy chế này.

Chương IV

CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH, TIỀN LƯƠNG, CƠ CHẾ TÀI CHÍNH

Điều 5. Chế độ chính sách, tiền lương

1. Đối với công chức, hợp đồng tạm tuyển đang hưởng lương ngạch, bậc công chức hành chính tiếp tục hưởng theo quy định.

2. Đối với cộng tác viên: Thực hiện hợp đồng khoán việc theo quy định của Bộ luật Lao động, mức lương khoán theo quy định của Ủy ban nhân dân Thành phố.

Điều 6. Chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo

Mức phụ cấp chức vụ như sau:

- Đội trưởng hưởng hệ số: 0,25

- Đội phó hưởng hệ số: 0,20

Điều 7. Trang phục

1. Trợ cấp trang phục: Mỗi năm trợ cấp 02 bộ

2. Trang phục:

- Áo màu xanh da trời nhạt, có cầu vai, hai túi có nắp và khuy cài;

- Nón, quần màu xanh đậm;

- Thẻ đeo có dán ảnh (tương tự thẻ cán bộ, công chức).

Điều 8. Nguồn kinh phí

1. Đội Quản lý trật tự đô thị Quận 8 thực hiện cơ chế tài chính theo quy định tại Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2005 của Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước và các văn bản hướng dẫn hiện hành.

2. Tiền phạt thu từ nguồn xử phạt vi phạm hành chính do Đội Quản lý trật tự đô thị quận tham mưu xử lý phải nộp toàn bộ vào ngân sách nhà nước.

Trên cơ sở số tiền thu được, đơn vị thụ hưởng xây dựng dự toán về mua sắm trang thiết bị phục vụ cho hoạt động, chi cộng tác viên và các nhiệm vụ khác chưa được ngân sách đảm bảo, để Phòng Tài chính - Kế hoạch Quận 8 thẩm định, trình Ủy ban nhân dân quận phê duyệt. Trên cơ sở đó, Ủy ban nhân dân quận căn cứ quy định và hướng dẫn của Sở Tài chính thành phố trong từng lĩnh vực cụ thể cấp lại số thu phạt cho đơn vị theo dự toán với mức tối đa 100% số thu từ xử phạt vi phạm hành chính được nộp vào ngân sách nhà nước.

3. Nguồn thu được trích từ nguồn xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng của Đội Thanh tra địa bàn Quận 8 do Đội Quản lý trật tự đô thị Quận 8 phối hợp thực hiện nhiệm vụ liên quan theo hướng dẫn của Sở Tài chính thành phố.

Chương V

CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC VÀ MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC

Điều 9. Chế độ làm việc, hội họp, báo cáo

1. Chế độ làm việc:

a) Đội Quản lý trật tự đô thị Quận 8 thực hiện thời gian làm việc theo quy định pháp luật và theo quy định của Ủy ban nhân dân quận; xây dựng quy chế làm việc của Đội Quản lý trật tự đô thị theo quy định;

b) Đội trưởng điều hành toàn bộ hoạt động của Đội và chịu trách nhiệm trước Trưởng Phòng Quản lý đô thị quận và Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận về hiệu quả công tác của Đội. Đội trưởng phân công công việc cho Đội phó và các thành viên;

c) Thành viên của Đội Quản lý trật tự đô thị được phân công nhiệm vụ cụ thể, mặc trang phục theo quy định, có bảng tên đặt tại bàn làm việc; đồng thời phải đeo thẻ thành viên Đội khi thi hành nhiệm vụ;

d) Thành viên Đội Quản lý trật tự đô thị chịu trách nhiệm thi hành quy định của pháp luật, quy định của Ủy ban nhân dân quận, quy chế làm việc của Đội; có tác phong làm việc tận tụy, thái độ lịch sự, khiêm tốn, tôn trọng và lắng nghe ý kiến của lãnh đạo Đội, của đồng nghiệp, của tổ chức và nhân dân trong quan hệ công tác.

2. Chế độ hội họp, báo cáo:

a) Đội trưởng Đội Quản lý trật tự đô thị quận hàng tuần tổ chức họp giao ban với thành viên công tác tại Đội và Tổ trưởng Tổ Quản lý trật tự đô thị 16 phường để kiểm tra, đánh giá, nhận xét thực hiện công việc tuần qua và triển khai nhiệm vụ tuần tới. Hàng tháng tổ chức họp giao ban toàn lực lượng Đội Quản lý trật tự đô thị Quận 8 để trao đổi tình hình thực hiện nhiệm vụ, kinh nghiệm công tác và phổ biến các chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các kế hoạch, văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Quận 8 nhằm nâng cao kết quả, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ;

b) Đội trưởng có quyền tổ chức họp Đội đột xuất để triển khai các công việc theo yêu cầu chỉ đạo Ủy ban nhân dân quận;

c) Hàng tuần, tháng, quý, 6 tháng, 9 tháng và cuối năm, Đội Quản lý trật tự đô thị thống kê tình hình thực hiện các quyết định hành chính và báo cáo sơ kết, tổng kết công tác đối với Ủy ban nhân dân quận, Phòng Quản lý đô thị quận.

Điều 10. Mối quan hệ công tác

Đội Quản lý trật tự đô thị Quận 8 có mối quan hệ công tác như sau:

1. Đối với Ủy ban nhân dân Quận 8:

Đội chịu sự lãnh đạo và quản lý trực tiêp toàn diện của Ủy ban nhân dân quận. Đội trưởng trực tiêp nhận sự chỉ đạo và phải thường xuyên báo cáo với Chủ tịch (hoặc Phó chủ tịch) Ủy ban nhân dân quận về kết quả thực hiện nhiệm vụ.

2. Đối với Phòng Quản lý đô thị Quận 8:

Đội trưởng chịu trách nhiệm trước Trưởng Phòng Quản lý đô thị và pháp luật về toàn bộ hoạt động của Đội Quản lý trật tự đô thị.

3. Đối với Đội Thanh tra địa bàn Quận 8:

a) Đội thực hiện tuần tra, phát hiện và thông báo kịp thời bằng văn bản về tình hình xây dựng trên địa bàn cho Đội Thanh tra địa bàn Quận 8 và nhận phản hồi kết quả xử lý bằng văn bản từ Đội Thanh tra địa bàn Quận 8;

b) Đội Thanh tra địa bàn Quận 8 có trách nhiệm cử cán bộ trực ban tiêp nhận thông tin (có sổ ghi chép đầy đủ) do Đội Quản lý trật tự đô thị Quận 8 chuyển đến, báo cáo Đội trưởng Đội Thanh tra địa bàn xử lý theo quy định;

c) Phối hợp các đơn vị liên quan theo dõi, thi hành các Quyết định xử phạt vi phạm hành chính thuộc lĩnh vực xây dựng, trật tự đô thị của Ủy ban nhân dân Quận 8.

4. Đối với Phòng Tài nguyên và Môi trường Quận 8:

Đội có trách nhiệm phối hợp phát hiện, thông báo kịp thời bằng văn bản với Phòng Tài nguyên và Môi trường, người có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính đối với các hành vi vi phạm để xử lý trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường theo quy định của pháp luật.

5. Đối với Phòng Tài chính-Kế hoạch Quận 8:

Phòng Tài chính - Kế hoạch có trách nhiệm hướng dẫn về kinh phí và các chế độ liên quan (bảo hiệm xã hội, bảo hiểm y tế, trích thưởng...) bảo đảm cho Đội hoạt động có hiệu quả.

6. Đối với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Quận 8:

Đội Quản lý trật tự đô thị có trách nhiệm phối hợp với Phòng Lao động -Thương binh và Xã hội thực hiện chương trình quản lý đối với người lang thang xin ăn, sinh sống nơi công cộng trên địa bàn quận khi có yêu cầu.

7. Đối với Công an Quận 8:

a) Đội Quản lý trật tự đô thị phối hợp với Công an quận thực hiện chương trình, kế hoạch công tác liên quan trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông theo sự phân công của Ủy ban nhân dân quận;

b) Được Công an quận hỗ trợ, bảo đảm giữ gìn an ninh trật tự khi thực hiện quyết định cưỡng chế thi hành quyết định hành chính của cơ quan có thẩm quyền;

8. Đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội Quận 8:

a) Đội Quản lý trật tự đô thị thường xuyên phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, chính trị - xã hội quận trong việc tuyên truyền, vận động các tổ chức và cá nhân thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trên các lĩnh vực liên quan chức năng, nhiệm vụ của Đội;

b) Khi các tổ chức trên có yêu cầu, kiến nghị những vấn đề thuộc chức năng của Đội, Đội trưởng có trách nhiệm trình bày, giải quyết hoặc tham mưu Trưởng Phòng Quản lý đô thị trình Ủy ban nhân dân quận giải quyết các yêu cầu đó theo quy định;

c) Đội Quản lý trật tự đô thị quận có mối quan hệ phối hợp và hỗ trợ trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được quy định. Trong phối hợp giải quyết công việc nếu có ý kiến khác nhau mà sau khi trao đổi, bàn bạc chưa thống nhất được những vấn đề quan trọng, Đội trưởng Đội Quản lý trật tự đô thị quận phải báo cáo kịp thời để Chủ tịch (Phó chủ tịch) Ủy ban nhân dân quận xem xét, giải quyết.

9. Đối với Ủy ban nhân dân 16 phường Quận 8:

Đội Quản lý trật tự đô thị quận tổ chức kiểm tra tình hình trật tự đô thị, vệ sinh môi trường và đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường xử lý các hành vi vi phạm hành chính theo thẩm quyền trên địa bàn phường; Thực hiện tuần tra, phát hiện và thông báo kịp thời về tình hình xây dựng trên địa bàn cho Chủ tịch (hoặc Phó Chủ tịch) Ủy ban nhân dân phường kiểm tra, xử lý.

10. Đối với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội phường:

Đội Quản lý trật tự đô thị quận phối hợp tuyên truyền, vận động các tổ chức và cá nhân thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước trên các lĩnh vực liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Đội; Xử lý kịp thời những thông tin liên quan chức năng, nhiệm vụ của Đội do Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội phường phát hiện, phản ánh.

Chương VI

KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT

Điều 11. Khen thưởng

Đội Quản lý trật tự đô thị, thành viên Đội có thành tích trong công tác thì được Đội trưởng đề xuất Trưởng Phòng Quản lý đô thị quận báo cáo đề nghị Ủy ban nhân dân quận khen thưởng theo quy định.

Điều 12. Kỷ luật Đội Quản lý trật tự đô thị, thành viên Đội có hành vi vi phạm quy định pháp luật, vi phạm quy chê làm việc, không hoàn thành nhiệm vụ được giao thì tùy theo tính chất, mức độ của hành vi vi phạm sẽ bị xử lý kỷ luật theo Luật Cán bộ Công chức, Bộ luật Lao động và các quy định khác của pháp luật liên quan hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

Chương VII

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 13. Căn cứ Quy chế này, Đội trưởng Đội Quản lý trật tự đô thị Quận 8 có trách nhiệm triển khai thực hiện, cụ thể hóa chức năng, nhiệm vụ của Đội; quyền hạn, trách nhiệm của công chức, cộng tác viên của Đội phù hợp với đặc điểm của địa phương nhưng không trái với nội dung quy chê này. Đội Quản lý trật tự đô thị Quận 8, Trưởng Phòng Quản lý đô thị Quận 8, Thủ trưởng các cơ quan đơn vị có liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân 16 phường Quận 8 có trách nhiệm thực hiện Quy chế này.

Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh các vấn đề vượt quá thẩm quyền hoặc các quy định mới của thành phố thì nghiên cứu đề xuất, kiến nghị với Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 8 xem xét, giải quyết hoặc bổ sung và sửa đổi Quy chế cho phù hợp với các quy định pháp luật được ban hành và thực tiễn của địa phương./.

 

LEADERSHIP INFORMATION

 

No.

Full name

Position

Filed in charge

Tel.

1

Updating

 

Team Leader

In charge of general; in charge of the General Group

Tel: 0949678953

 Fax: (028). 54314339

Email:

pvphung.q8@tphcm.gov.vn

 

 

2

NGUYEN HUU HIEN

 

Deputy Team Leader

In charge of the Decision Execution Group

Tel: 0903606305

Fax: (028). 54314339

Email:

nhhien.q8@tphcm.gov.vn

 

3

 

CAO VAN DOI

 

Deputy Team Leader

 

In charge of Maneuver Group 1, Maneuver Group 2 and 16 groups of Urban Order Management of Ward

 

Tel: 0913141684

Fax: (028). 54314339

Email:

cvdoi.q8@tphcm.gov.vn

4

NGUYEN TRUNG THANH

 

Deputy Team Leader

In charge of Maneuver Group 3 (construction supervision)

Tel: 0908559450

Fax: (028). 54314339

Email:

ntthanh.q8@tphcm.gov.vn

 

 

 

REGULATION

ORGANIZATION AND OPERATION OF URBAN ORDER MANAGEMENT TEAM OF DISTRICT 8

(Issued together with the Decision No. 01/2014/QD-UBND on December 01, 2014 of the People's Committee of District 8)

CHAPTER I

LOCATION AND FUNCTION

Article 1. Location and function

1.             The Urban Order Management Team of District 8 is established by People’s Committee of District 8 in order to help People’s Committee of District in the implementation of State management on urban order, environment hygiene, organize to implement administrative decisions and implement other duties asigned by Chairman of People’s Committee of District 8.

2.             The Urban Order Management Team of District 8 is under the Division of Urban Management of District 8; under the direction and management of the organization, staff and work of the Chief of the Division of Urban Management of District 8; at the same time subject to the professional guidance and inspection of the related departments – branchs.

3.             The Urban Order Management Team of District 8 uses the seal and account of the Division of Urban Management of District 8 to operate, has headquarter, be equiped neccessary working equipments under the law.

CHAPTER II

DUTIES AND POWERS

Article 2. Duties and powers

The Urban Order Management Team of District 8 has these following duties and powers:

1.             To develop programs and plans on propagating, disseminating and educating the law in the field of urban order management and inspecting the observance of the law in the fields of urban order management and environmental sanitation in the locality, advise the Chief of the District Urban Management Division to submit to the Chairman (or Vice Chairman) of the District 8 People's Committee for approval and organize the implementation.

2.             To advise and submit to the Chairman (or Vice Chairman) of the People's Committee of District 8 a plan to inspect, promptly detect and make minutes of administrative violations and request organizations and individuals to immediately suspend violations in the law in these following aspects:

a. About the order of the roadside, public places in the district

b. About environmental sanitation in the district

3.             To advise and propose forms of handling administrative violations in the locality under their charge according to the provisions of law and this Regulation, and submit them to the Chairman of the District People's Committee for consideration and decision; monitor the implementation of issued administrative decisions; propose coercive measures and organize the implementation of coercive decisions for organizations and individuals that do not voluntarily comply with decisions on penalizing of administrative violations.

4.             Administrative decisions include: Administrative decisions with contents on settlement of issues related to houses and land of competent state administrative agencies have taken legal effect; the decision on land recovery of the People's Committee of the city and the People's Committee of District 8, the decision on penalizing of administrative violations in case the statute of limitations for penalizing administrative violations expires, the decision on application of remedial measures; decisions on settlement of complaints and denunciations of the People's Committees of districts or cities have taken legal effect or decisions on settlement of complaints of central administrative agencies that are effective in the district; other administrative decisions as prescribed by law.

5.             To patrol, detect and promptly notify the District 8 Inspectorate under the Department of Construction, the Chairman of the Ward People's Committee about the construction situation in the area of ​​16 wards, District 8

6.             To advise and recommend the Chairman of the District People's Committee to settle complaints and denunciations in the areas within the functions and duties of the Team.

7.             To advise the Chief of the District 8 Urban Management Division  to issue a decision to suspend construction for construction works that violate the urban construction order but the ward People's Committee does not promptly handle.

8.             To perform other duties specified in writing by the Chairman of the District People's Committee.

CHAPTER III

ORGANIZATION OF APPARATUS AND STAFF

Article  3. Organization of apparatus

1.             The Urban Order Managment Team of District 8 has a Team Leader and no more than 03 Deputy Team Leaders and members.

2.             The appointment, dismissal, transfer, rotation, commendation, discipline, resignation, retirement and implementation of other regimes and policies for Team Leader and Deputy Team Leaders shall be decided by the Chairman of the People's Committee of District 8 according to the provisions of law.

3.             Team Leader of the Urban Order Managment Team of District 8  is responsible to the Chairman of the People's Committee of District 8, Chief of Division of Urban Management of District 8 and before the law for all activities of The Urban Order Managment Team of District 8.

4.             The Deputy Team Leaders of the Urban Order Managment Team of District 8 implement duties assigned by the Team Leader, take responsibility before the Team Leader and before the law for the tasks assigned.

5.             Duties and powers of the Team Leader:

a. To advise the Chief of the Urban Management Department of District 8, the Chairman of the District 8 People's Committee (or the Vice Chairman assigned to be in charge) to issue and organize the implementation of administrative sanctioning decisions in the assigned field;

b. To coordinate with agencies and departments of the district, the People's Committee of 16 wards of District 8 to organize the implementation and enforcement of administrative decisions that have taken effect;

c. To direct and manage the activities of the Team to ensure the completion of assigned tasks in accordance with the provisions of law and the Regulation on organization and operation of the Team; promptly coordinate with the District 8 Inspectorate under the Department of Construction, the Chairman of the People's Committee of 16 wards of District 8 in performing their duties; advise and report to the Chairman of the District People's Committee on complicated issues arising when implementing the decision;

d. To advise (or sign) documents related to the Team's functions, duties and powers as prescribed;

đ. To depend on the size of the operation, the nature of the work and the specific personnel of the Team, the Team Leader assigns civil servants and collaborators to be in charge of each field separately or concurrently in the fields on a lean and efficient and economical basis;

e. To advise and recommend the Chairman of the People's Committee of District 8 to handle cadres, civil servants and collaborators under their management who have committed violations of the law, lack of sense of responsibility in the performance of duties and public duties.

6.             Duties and powers of the Deputy Team Leaders:

The Deputy Team Leaders is in charge to help the Team Leader in  implement duties and powers as regulated in this Regulation and imlement the duties as assigned by the Team Leader.

7.             Duties of members:

a. To comply with the Regulations on organization and operation of the Team, as assigned by the Team Leader and Deputy Team Leader in charge;

b. To inspect, promptly detect, make records of administrative violations as prescribed in the field in charge (civil servants on official duty) transfer to Team Leaders for handling according to regulations and participate in organizing the implementation of decisions of penalizing administrative violations.

8.             Specialized, professional groups implement these following duties:

a.             Group of Administrative – General:

-                      To advise leaders to perform the following duties: draft and issue decisions on penalizing administrative violations under the authority of the District People's Committee in the fields of roadside order, environmental sanitation, enforcement decisions decide on penalizing of administrative violations and other fields as assigned;

-                      To build a plan for enforcement of land acquisition for projects in the district

-                      To summarize and report weekly, monthly, quarterly and yearly activities of the Team to the Urban Management Division and District 8 People's Committee according to regulations.

-                      To receive incoming and outgoing correspondence.

b.             Decision Execution Group:

-                      To serve the legally effective decisions and urge the implementation of administrative violation decisions assigned by the District People's Committee and the city People's Committee's decisions;

-                      To handle and coordinate with departments and ward People's Committees to settle reflect application, complaints and denunciations assigned by the District People's Committee;

-                      To advise the Team Leader of the District 8 Urban Order Management Team to submit to the District People's Committee decisions on enforcement of the decision on penalizing administrative violations for the administrative penalizing decisions that organizations or individuals commit administrative violations have not yet complied;

-                      To advise the Team Leader of the District 8 Urban Order Management Team to submit to the District People's Committee to report the situation of implementing decisions of district and city.

c.             Maneuver Group:

-                      To coordinate with the People's Committee of the ward in performing the duties of urban order (sideways), environmental sanitation;

-                      To coordinate with relevant agencies and units in implementing and inspecting inland waterway traffic safety; price management; livestock and poultry epidemic prevention;

-                      To patrol, detect and promptly notify the Local Inspectorate under the City Department of Construction, the Chairman of the Ward People's Committee about the construction situation in the ward and assist in the enforcement of the implementing decision of penalizing administrative violations upon request;

-                      To perform other duties assigned by leaders of District 8 Urban Order Management Team

d.             Urban Order Management Group of 16 wards

The Urban Order Management Group of 16 wards is subject to the direction and management of organization and work, professional guidance and inspection of the district Urban Order Management Team, and at the same time under the assignment, supervision of the Ward People's Committee during the performance of duties.

-                      To coordinate with organizations in the political system in the ward in propagating and mobilizing organizations and individuals to observe the provisions of the law on urban order and environmental sanitation in the ward;

-                      To be responsible for inspecting and promptly detecting, making records, requesting organizations and individuals to immediately stop violations in the fields related to urban order and environmental sanitation in public places on the locality. Propose the Chairman of the ward People's Committee to issue a decision on penalizing of administrative violations according to his/her competence; monitor the implementation of penalizing decisions. In case organizations and individuals fail to voluntarily comply, the Team Leader must propose the organization to coerce the implementation of decisions on penalizing administrative violations in accordance with law;

-                      To coordinate with relevant agencies and organizations to deal with vagrants begging and living in public places in the ward according to regulations of the City People's Committee;

-                      To advise and propose the Ward People's Committee to make an initial dossier on administrative violations in the field of urban order and environmental sanitation and transfer the file to the District Urban Order Management Team for the violations of offense beyond the penalizing competence of the ward People's Committee Chairman;

-                      To monitor the implementation of decisions on penalizing administrative violations of People's Committees at all levels; coordinate in organizing the enforcement of decisions on penalizing of administrative violations in related fields according to regulations; coordinate in taking measures to apply additional penalizing forms and take remedial measures of decisions on penallizing administrative violations; temporarily keep the means, tools and supplies used to commit administrative violations by organizations or individuals in accordance with regulations;

-                      To summarize the situation of urban order and environmental sanitation periodically or irregularly, and report it to the Ward People's Committee and the District 8 Urban Order Management Team;

-                      To take responsibility before the Chairman of the Ward People's Committee, the Team Leader of the District Urban Order Management Team and the law for the failure to detect and promptly handle violations of the law on urban order and environmental sanitation in the locality of ward and other assigned duties;

-                      To take responsibility before the Team Leader of the Urban Order Management Team and the Chairman of the Ward People's Committee for the supervision of the construction field in the ward; and at the same time report to the Ward People's Committee on construction cases for timely handling.

Article  4. Staff

1.             The staff of the District Urban Order Management Team belongs to the administrative staffing quota of the district and is arranged according to the decision of the City People's Committee to be assigned annually.

2.             The People's Committee of District 8 decides the number of collaborators suitable to the specific conditions of the district and implements a contract of employment on the basis of the funding source specified in Article 8 of this Regulation.

CHAPTER IV

MODE OF POLICY, SALARY, FINANCIAL MECHANISM

Article 5. Mode of policy, salary

1.             For civil servants, temporary recruitment contracts currently are enjoying salary ranks, administrative civil servants continue to enjoy according to regulations.

2.             For collaborators: perform a contract of employment in accordance with the provisions of the Labor Code, the wage rate according to the regulations of the City People's Committee

Article 6. Leadership position allowance

The level of position allowance is calculated as follows:

-                      The Team Leader gets the coefficient: 0.25

-                      The Deputy Team Leader gets the coefficient: 0.20

Article 7. Uniforms

1.             Costume allowance: 02 sets per year

2.             Uniforms:

-                      Light blue shirt, with shoulder straps, two flap pockets and buttons;

-                      Dark blue pants and hat;

-                      Wearing card with photo (similar to cadre and civil servant cards).

Article 8. Funding Sources

1.             The Urban Order Management Team in District 8 implements the financial mechanism in accordance with Decree No. 130/2005/ND – CP on October 17, 2005 of the Government providing for the autonomy and self-responsibility regime about use of payroll and funds for administrative management of state agencies and current guiding documents.

2.             Fines collected from the source of penalizing administrative violations, advised by the District Urban Order Management Team, must be fully remitted into the State budget.

On the basis of the collected amount, the beneficiary unit shall make an estimate on the procurement of equipment for the operation, expenses for collaborators and other duties that have not been guaranteed by the State budget, so that the Finance – Planning Division of District 8 for appraisal and submission to the District People's Committee for approval. On that basis, the District People's Committee, based on the regulations and guidance of the City's Department of Finance in each specific field, re-grants the fine collection to the unit according to the estimate with a maximum rate of 100% of the revenue from penalizing administrative violations is paid into the State budget.

3.             The revenue is extracted from the source of penalizing administrative violations in the field of construction of the District 8 Inspectorate, coordinated by the District 8 Urban Order Management Team to perform related duties under the guidance of the Department of Finance ò City.

CHAPTER V

WORKING MODE AND WORKING RELATIONSHIP

Article 9. Working mode, meeting, report

1.             Meeting mode:

a.             The Urban Order Management Team of District 8 implements the working time in accordance with the law and the regulations of the District People's Committee; develop working regulations of the Urban Order Management Team according to regulations

b.             The Team Leader is in charge of general management of the Team's activities and takes responsibility before the Chief of Division of Urban Management of District and Chairman of People’s Committee of District in working effect of Team. The Team Leader assigns works for the Deputy Team Leader and members;

c.             Members of the Urban Order Management Team are assigned specific duties; wear the prescribed uniform, have a name tag placed at the desk; at the same time, you must wear your Team member card when on duty;

d.             Members of the Urban Order Management Team are responsible for implementing the provisions of the law, the regulations of the District People's Committee, the working regulations of the Team, having a dedicated working style, a polite, humble and respectful attitude, respect and listen to the opinions of the Team Leaders, colleagues, organizations and individuals in working relationships.

2.             Meeting mode, report:

a.             The Team Leader of the District Urban Order Management Team holds weekly briefings with members working in the Team and the Group Leader of the 16 Ward Urban Order Management Group  to check, evaluate and comment on weekly work performance  and carry out the next week's duties. Monthly briefings are held for the entire force of the Urban Order Management Team in District 8 to exchange views on duties performance, work experience, and disseminate guidelines, policies and laws of the State and other plans and directives of the People's Committee of District 8 to improve the results and efficiency of duties performance;

b.             The Team Leader has the right to organize an unscheduled Team meeting to carry out the work as required by the direction of the District People's Committee

c.             Weekly, monthly, quarterly, 6 months, 9 months and at the end of the year, the Urban Order Management Team makes statistics on the implementation of administrative decisions and reports on the preliminary and final results of the work for the District People's Committee and the District Division of Urban Management.

Article 10. Working relationship

The Urban Order Management Team of District 8 has these following working relationships:

1.             For People’s Committee of District 8:

The Team is under the direct and comprehensive leadership and direction of the People's Committee of District 8. The Team Leader directly receives instructions and must regularly report to the Chairman (Vice Chairman) of the District  People's Committee on the results of assigned tasks;

2.             For the Division of Urban Management of District 8:

The Team Leader takes responsibility before the Chief of Division of Urban Management and before the law about all activities of the Urban Order Management Team of District 8.

3.             For the Inspectorate of District 8

a.             The Team patrols, detects and promptly reports in writing the construction situation in the area to the District 8 Inspectorate and receives written feedback from the District 8 Inspectorate;

b.             The District 8 Inspectorate is responsible for appointing officers to directly receive the information (with complete notebooks) transferred by the District 8 Urban Order Management Team and report it to the Leader of Inspectorate for handling. according to regulations;

c.             To coordinate with related units to monitor and implement the decisions on penalties for administrative violations in the field of construction and urban order of the People's Committee of District 8

4.             For the Division of Natural Resources and Environment of District 8:

The Team is responsible for coordinating in detecting and promptly notifying in writing with the Department of Natural Resources and Environment, who is competent to handle administrative violations of violations for handling in the field of natural resources and environment in accordance with the law.

5.             For the Division of Finance and Planning of District 8:

Division of Finance – Planning has duty to guild in funding and related modes (social insurance, health insurance, rewards…) to ensure for the Team operate effectively.

6.             For the Division of Labor - Invalids and Social Affairs of District 8:

The District 8 Urban Order Management Team has duty to coordinate with the Division of Labor - Invalids and Social Affairs to implement the management program to vagrants begging and living in public places in the district when required.

7.             For the Police of District 8:

a.             The Urban Order Management Team coordinates with the district Police to implement programs and work plans related to urban order, traffic order and safety as assigned by the District People's Committee.

b.             To be supported by the district Police, ensure security and order when implementing decisions on enforcement of administrative decisions of competent agencies.

8.             For the Vietnam Fatherland Front Committee of District 8, socio-political organizations of District 8:

a.             The Urban Order Management Team regularly coordinates with the Standing Board of the Fatherland Front Committee and the district socio-political organizations in propagating and mobilizing organizations and individuals to implement the policies, strategies of the Party, laws of the State in the fields related to the functions and dutiesof the Team;

b.             When the above organizations have requests and recommendations on issues within the functions of the Team, the Team Leader is responsible for presenting, solving or advising the Chief of the Urban Management Division to submit to the District People's Committee to resolve such requests in accordance with regulations.

c.             The District Urban Order Management Team has a cooperative and supportive relationship on the basis of the functions and duties prescribed. In coordinating to solve work, if there are different opinions but after discussing important issues are not agreed, the Team Leader of the district Urban Order Management Team must promptly report it to the Chairman (Vice Chairman) District People's Committee to review and resolve.

9.             For the People’s Committee of 16 wards of District 8

The District Urban Order Management Team organizes to inspect the situation of urban order, environmental sanitation and asks the Chairman of People’s Committee of ward to solve administrative violations act as competence in the locality; implement the patrolling, detecting and promptly notifying the Chairman (Vice Chairman) People's Committee of ward about the construction situation in the locality to inspect, solve.

10.          For the Vietnam Fatherland Front Committee of District 8, socio-political organizations of Wards:

The Urban Order Management Team of district  coordinates in propagating and mobilizing organizations and individuals to implement the policies, strategies of the Party, laws of the State in the fields related to the functions and dutiesof the Team; timely solve information relating to functions, duties of the Team that are detected, reflected by the Vietnam Fatherland Front Committee of District 8, socio-political organizations of Wards.

CHAPTER VI

REWARDS, DISCIPLINE

Article 11. Rewards

Urban Order Management Team, members of the Team have achievements in work, they are proposed by the Team Leader to the Chief of the District Urban Management Division reports and proposes the District People's Committee to reward according to regulations.

Article 12. Discipline

Urban Order Management Team, members of the Team that violate the law, violate working regulations or fail to complete their assigned duties, depending on the nature and severity of the violation, they will be disciplined in accordance with the Law on Cadres and Public Employees, the Labor Code and other relevant laws or prosecuted for penal liability in accordance with the law.

CHAPTER VII

ENFORCEMENT PROVISIONS

Article 13. Pursuant to this Regulation, the Team Leader of Urban Order Management Team of District 8 is responsible for specifying the functions and duties of the team, powers, responsibilities, titles and civil servants, collaborators  standards of the team in accordance with the characteristics of the locality, but not contrary to the content of this Regulation, Urban Order Management Team of District 8, Chief of the District Urban Management Division of District 8, Head of relevant agencies and units and Chairman of People’s Committee of 16 wards of District 8 are responsible for implementing this Regulation.

In the course of implementation, if problems arise beyond its competence or new regulations of city, the team researchs to propose their request to the Chairman of the People's Committee of District 8 to consider, resolve or supply and amend the Regulation accordingly with legal regulations and the reality of the locality. Signed

 

(Cập nhật ngày 01/06/2023)


Số lượt người xem: 17151    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Tìm kiếm