SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
1
5
3
6
7
9
2
Giới thiệu 01 Tháng Sáu 2023 2:10:00 CH

Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng (District 8 Compensation and Site Clearance Board)

Địa chỉ: Số 04 đường Dương Quang Đông, Phường 5, Quận 8

Điện thoại: (84-8)-54315253

Email: bbtgpmb.q8@tphcm.gov.vn

Address: No. 04 Duong Quang Dong Street, Ward 5, District 8

Tel: (84-8)-54314354

Email: bbtgpmb.q8@tphcm.gov.vn

 

THÔNG TIN LÃNH ĐẠO

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Lĩnh vực
phụ trách

Điện thoại

1

Nguyễn Hồng Thuận

nhthuan.q8@tphcm.gov.vn

 

 

 

 

Trưởng ban

Phụ trách chung

54315272

2

Nguyễn Văn Minh

nvminh.q8@tphcm.gov.vn

 

 

 

 

Phó Trưởng ban

Tổ nghiệp vụ tổ 1

54315250

3

 Nguyễn Thành Nam

 nthanhnam.q8@tphcm.gov.vn

 

 

Phó Trưởng ban

Tổ nghiệp vụ tổ 2

54315253

4

Đang cập nhật 

 

 

 

Phó Trưởng ban

 

 

 

 

 

LEADERSHIP INFORMATION

 

No.

Full name

Position

Field in charge

Tel.

1

 Nguyen Hong Thuan

 nhthuan.q8@tphcm.gov.vn

  

  

Head of Department

In charge of general

54315272

2

Nguyen Van Minh

nvaminh.q8@tphcm.gov.vn 

A person in a white shirtDescription automatically generated with medium confidence

 

Deputy chief

Operational Team, Team 1

54315250

3

  Nguyen Thanh Nam

  nthanhnam.q8@tphcm.gov.vn

A person in a suit and tieDescription automatically generated with medium confidence 

 

Deputy chief

Operational Team, Team 2

54315253

4

 

Updating 

 

Deputy chief

   

 

1. Vị trí chức năng:

Position and Functions

a) Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng Quận 8 là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND Quận 8, hoạt động theo cơ chế tự chủ về tài chính, tự bảo đảm chi thường xuyên theo quy định của Chính phủ về cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác.

District 8 Site Clearance Compensation Board  is a public entity under the People's Committee of District 8, operating with financial autonomy and ensuring regular expenditures in accordance with the government's regulations on financial autonomy of public entities in the field of economic and other sectors.

 

b) Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng Quận 8 có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và ngân hàng theo quy định. Trưởng ban Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng Quận 8 chịu trách nhiệm trước UBND Quận 8 và pháp luật về quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động của Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng Quận 8 và là chủ tài khoản của đơn vị.

   The District 8 Site Clearance Compensation Board has legal status, its own seal and is allowed to open accounts at the State Treasury and banks in accordance with regulations. The head of the District 8 Compensation Committee is responsible to the District 8 People's Committee and the law for the management and administration of all activities of the District 8 Compensation Board and is the account holder of the unit.

 

2. Nhiệm vụ, quyền hạn

Responsibilities and Authority

Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng huyện là cơ quan Thường trực của Hội đồng, tham mưu cho Hội đồng trong công tác lập phương án và phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; tổ chức thực hiện việc bồi thường, giải phóng mặt bằng và bố trí tái định cư.

The District Compensation and Site Clearance Committee is the standing body of the Council, advising the Council in the formulation of compensation, support and resettlement plans and plans; organize the implementation of compensation, site clearance and resettlement arrangements.

 

3. Quyền, trách nhiệm của Trưởng ban Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng Quận 8:

Rights and responsibilities of the Head of the Compensation and Site Clearance Committee in District 8

Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng Quận 8 làm việc theo chế độ Thủ trưởng. Trưởng Ban có thẩm quyền thành lập, sáp nhập và sắp xếp các Tổ và bổ nhiệm, miễn nhiệm, cho thôi giữ các chức danh Tổ trưởng, Tổ phó chuyên môn phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị theo từng thời điểm cụ thể.

The Compensation and Site Clearance Board of District 8 operates under the Head of the Board system. The Head of the Board has the authority to establish, merge, and arrange nest, as well as appoint and remove team leaders and specialized deputy team leaders appropriate to the actual situation of the unit at specific times.

 

4. Quyền và trách nhiệm của các Phó Trưởng ban Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng Quận 8:

Rights and responsibilities of the Deputy Heads of the Compensation and Site Clearance Committee in District 8.

Là người giúp việc cho Trưởng Ban thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo lĩnh vực công tác do Trưởng Ban phân công và chịu trách nhiệm trước Trưởng Ban, liên đới chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 8 về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn đã được giao; thực hiện các quyền và nghĩa vụ của viên chức quản lý theo quy định tại Luật Viên chức và các văn bản hướng dẫn có liên quan. Phó Trưởng Ban được Trưởng Ban ủy quyền thực hiện một số công việc cụ thể theo quy định.

   Is an assistant for the Head of the Board to perform tasks and powers according to the field of work assigned by the Head of the Board and is responsible to the Head of the Board, jointly responsible to the Chairman of the District 8 People's Committee for the implementation. assigned tasks and powers; exercise the rights and perform the obligations of managerial officers as prescribed in the Law on Public Employees and relevant guiding documents. The Deputy Head of the Board is authorized by the Head of the Board to perform a number of specific tasks in accordance with regulations.

 

  

(Cập nhật ngày 01/6/2023)


Số lượt người xem: 8671    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Tìm kiếm