SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
1
5
3
6
5
2
5
Giới thiệu 01 Tháng Sáu 2023 10:10:00 CH

Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 8 (The Department of Education and Training of District 8)

Địa chỉ: Số 04 đường Dương Quang Đông, Phường 5, Quận 8

Điện thoại: (84-8)-54314332

Email: giaoduc.q8@tphcm.gov.vn

Address: 04 Duong Quan Dong Street, Ward 5, District 8

Telephone number : (84-8)-54314332

Email: giaoduc.q8@tphcm.gov.vn

THÔNG TIN LÃNH ĐẠO

Stt

Họ tên

Chức vụ

Lĩnh vực

phụ trách

Điện thoại

1

Dương Văn Dân

dvdan.q8@tphcm.gov.vn 

 

 

Trưởng phòng

Phụ trách chung

0909713372

2

Đang cập nhật

 

 

 

Phó Trưởng phòng

Trung học cơ sở,

Tiểu học

54314342

 

3

Trần Thị Thanh Duyên

 

 

Phó Trưởng phòng

Mầm non

54314373

4

 

 

 

 

 

QUY CHẾ

Tổ chức và hoạt động của Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 8

(Ban hành kèm theo Quyết định số  3329/QĐ-UBND ngày  13 tháng  7  năm 2016 của Ủy ban nhân dân Quận 8)

 Chương I

VỊ TRÍ VÀ CHỨC NĂNG

Điều 1. Vị trí và chức năng

1. Phòng Giáo dục và Đào tạo là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân Quận 8; giúp Ủy ban nhân dân Quận 8 thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo ở Quận 8 và thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân Quận 8, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 8 và theo quy định của pháp luật.

2. Phòng Giáo dục và Đào tạo có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Ủy ban nhân dân Quận 8, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh.

 

Chương II

NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

               Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Trình Ủy ban nhân dân Quận 8:

a) Dự thảo các văn bản hướng dẫn thực hiện cơ chế chính sách, pháp luật, các quy định của Ủy ban nhân dân Thành phố về hoạt động giáo dục trên địa bàn Quận 8;

b) Dự thảo quyết định, chỉ thị, quy hoạch, kế hoạch 05 năm, hàng năm và chương trình, nội dung cải cách hành chính nhà nước về lĩnh vực giáo dục trên địa bàn Quận 8;

c) Dự thảo quy hoạch mạng lưới các trường trung học cơ sở; trường phổ thông có nhiều cấp học, trong đó không có cấp học trung học phổ thông; trường tiểu học; trường mầm non, nhà trẻ, nhóm trẻ, trường, lớp mẫu giáo (gọi chung là cơ sở giáo dục) ở Quận 8 theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố và Ủy ban nhân dân Quận 8.

2. Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 8 dự thảo các quyết định thành lập (đối với các cơ sở giáo dục công lập), cho phép thành lập (đối với các cơ sở giáo dục ngoài công lập), sáp nhập, chia tách, giải thể các cơ sở giáo dục (bao gồm cả các cơ sở giáo dục có sự đầu tư của các tổ chức, cá nhân nước ngoài), đối với: Trường trung học cơ sở; trường phổ thông có nhiều cấp học, trong đó không có cấp học trung học phổ thông; trường tiểu học; cơ sở giáo dục mầm non; Trung tâm học tập cộng đồng; các cơ sở giáo dục có tên gọi khác (nếu có) thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân Quận 8.

3. Hướng dẫn, tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chương trình, kế hoạch phát triển giáo dục ở địa phương, các cơ chế, chính sách về xã hội hóa giáo dục sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực để phát triển giáo dục trên địa bàn Quận 8; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và thông tin về giáo dục.

4. Hướng dẫn, tổ chức thực hiện chương trình, nội dung, kế hoạch, chuyên môn, nghiệp vụ, các hoạt động giáo dục, phổ cập giáo dục, xóa mù chữ; công tác tuyển sinh, thi, xét duyệt, cấp văn bằng, chứng chỉ đối với các cơ sở giáo dục thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân Quận 8.

5. Chủ trì xây dựng, lập dự toán ngân sách giáo dục hàng năm; tham mưu phân bổ, giao dự toán chi ngân sách giáo dục cho các cơ sở giáo dục thuộc Ủy ban nhân dân Quận 8 khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt; phối hợp với Phòng Tài chính - Kế hoạch Quận 8 xác định, cân đối ngân sách nhà nước chi cho giáo dục hàng năm của địa phương, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; hướng dẫn, kiểm tra việc sử dụng ngân sách nhà nước và các nguồn thu hợp pháp khác cho giáo dục đối với các cơ sở giáo dục thuộc Ủy ban nhân dân Quận 8.

6. Kiểm tra chuyên ngành theo hướng dẫn của Thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố; phối hợp với Thanh tra Quận 8, Thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố trong các hoạt động kiểm tra, thanh tra về giáo dục và đào tạo trên địa bàn Quận 8.

7. Quyết định cho phép hoạt động giáo dục, đình chỉ hoạt động giáo dục các cơ sở giáo dục (bao gồm cả các cơ sở giáo dục có sự tham gia đầu tư của các tổ chức và cá nhân nước ngoài): Trường trung học cơ sở; trường tiểu học; cơ sở giáo dục mầm non theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

8. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức các cơ sở giáo dục thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân Quận 8 sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

9. Tổ chức ứng dụng các kinh nghiệm, thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến, tổng kết kinh nghiệm, sáng kiến của địa phương trong lĩnh vực giáo dục.

10. Tổ chức thực hiện công tác xây dựng và nhân điển hình tiên tiến, công tác thi đua, khen thưởng về giáo dục trên địa bàn Quận 8.

11. Thực hiện cải cách hành chính, công tác thực hành, tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí; công tác kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị có liên quan đến giáo dục và xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật và phân công của Ủy ban nhân dân Quận 8.

12. Giúp Ủy ban nhân dân Quận 8 thực hiện và chịu trách nhiệm về việc thẩm định, đăng ký, cấp các loại giấy phép thuộc phạm vi, trách nhiệm và thẩm quyền của Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 8 theo quy định của pháp luật và theo phân công của Ủy ban nhân dân Quận 8.

13. Giúp Ủy ban nhân dân Quận 8 quản lý nhà nước đối với các hội, tổ chức phi chính phủ hoạt động về lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

14. Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về quản lý giáo dục và đào tạo đối với cán bộ, công chức phường được phân công phụ trách, theo dõi công tác giáo dục ở địa phương.

15. Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức, vị trí việc làm; thực hiện chế độ tiền lương và chính sách, chế độ đãi ngộ, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật đối với công chức thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật và theo sự phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân Quận.

Tham mưu Ủy ban nhân dân Quận 8 phân bổ chỉ tiêu biên chế, tuyển dụng viên chức và người lao động cho các cơ sở giáo dục công lập; thực hiện điều động, luân chuyển, đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ đối với viên chức và người lao động. Tham mưu thực hiện chế độ chính sách, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật đối với viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật và theo sự phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân Quận 8.

16. Quản lý và chịu trách nhiệm về tài chính, tài sản, cơ sở vật chất được giao theo quy định của pháp luật và của Ủy ban nhân dân Quận 8.

17. Thực hiện công tác thống kê, thông tin, báo cáo định kỳ và hàng năm, báo cáo đột xuất về tổ chức và hoạt động giáo dục theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố và Ủy ban nhân dân Quận 8.

18. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 8 giao và theo quy định của pháp luật.

Chương III

TỔ CHỨC VÀ BIÊN CHẾ

Điều 3. Tổ chức Phòng Giáo dục và Đào tạo

a) Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 8 có Trưởng phòng, 03 Phó Trưởng phòng và các công chức thực hiện công tác chuyên môn nghiệp vụ;

b) Trưởng Phòng là người đứng đầu Phòng Giáo dục và Đào tạo, chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 8 và trước pháp luật về thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và toàn bộ hoạt động của Phòng Giáo dục và Đào tạo, cụ thể như sau:

- Căn cứ các quy định hiện hành của pháp luật và phân công của Ủy ban nhân dân Quận 8, tham mưu ban hành quy chế làm việc, chế độ thông tin báo cáo của Phòng và chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện quy định đó;

- Chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 8 trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Giáo dục và Đào tạo quy định tại Quy chế này theo thẩm quyền và các công việc được Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 8 phân công hoặc ủy quyền; thực hành tiết kiệm chống lãng phí và chịu trách nhiệm khi để xảy ra tình trạng tham nhũng, lãng phí gây thiệt hại trong cơ quan và các cơ sở giáo dục thuộc thẩm quyền quản lý;

- Có trách nhiệm báo cáo với Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân Quận 8 về tổ chức, hoạt động giáo dục của Phòng Giáo dục và Đào tạo; báo cáo công tác, cung cấp tài liệu trước Hội đồng nhân dân (nếu có) và Ủy ban nhân dân Quận 8 khi có yêu cầu; phối hợp với Trưởng phòng khác và người đứng đầu tổ chức chính trị - xã hội quận 8 giải quyết những vấn đề liên quan trong việc thực hiện nhiệm vụ của Phòng Giáo dục và Đào tạo;

- Tham gia phối hợp với Trưởng phòng Nội vụ thực hiện quy trình, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 8: Quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, luân chuyển, cách chức, giáng chức đối với người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu; quyết định công nhận, không công nhận hiệu trưởng, phó hiệu trưởng các cơ sở giáo dục ngoài công lập thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân Quận 8 theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý tổ chức cán bộ của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh;

- Quyết định thành lập (hoặc công nhận), điều chỉnh nhân sự hội đồng trường của các trường học (hội đồng trường đối với trường công lập, hội đồng quản trị đối với trường tư thục) thuộc Ủy ban nhân dân Quận 8.

c)  Phó Trưởng phòng giúp Trưởng phòng phụ trách và theo dõi một số mặt công tác, chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công. Khi Trưởng phòng vắng mặt, một Phó trưởng phòng được Trưởng phòng ủy nhiệm điều hành hoạt động của Phòng;

d)  Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, cho từ chức, nghỉ hưu và thực hiện chế độ chính sách khác đối với Trưởng phòng, Phó Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo do Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 8 quyết định theo quy định của pháp luật.

đ) Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, và danh mục vị trí việc làm và biên chế được giao, Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 8 tổ chức thành các Tổ công tác gồm những công chức được phân công đảm nhiệm các chức danh công việc trên các mặt công tác.

e) Việc bố trí công tác đối với công chức của Phòng Giáo dục và Đào tạo phải căn cứ vào vị trí việc làm, tiêu chuẩn ngạch công chức và phẩm chất, trình độ, năng lực của công chức.

                  Điều 4. Biên chế công chức của Phòng Giáo dục và Đào tạo

1) Biên chế công chức của Phòng Giáo dục và Đào tạo do Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 8 quyết định trong tổng biên chế công chức của Quận do cơ quan có thẩm quyền quyền giao.

2) Căn cứ khối lượng công việc và tình hình nhân sự cụ thể của Phòng, mỗi mặt công tác được cụ thể hóa thành những nhiệm vụ chi tiết, những công việc, phần việc cụ thể, rõ ràng để xác định chức danh của cán bộ công chức và số lượng biên chế cho phù hợp. Phụ trách từng việc do Lãnh đạo Phòng trực tiếp quản lý, có thể kết hợp làm việc theo chế độ chuyên viên tùy theo tính chất, khối lượng công việc do Trưởng Phòng quy định.

3) Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và danh mục vị trí việc làm, cơ cấu công chức được cấp có thẩm quyền phê duyệt, hàng năm Phòng Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Phòng Nội vụ xây dựng kế hoạch biên chế công chức theo quy định của pháp luật bảo đảm thực hiện nhiệm vụ được giao trình Uỷ ban nhân dân Quận 8 phê duyệt.

                  Điều 5. Các cơ sở giáo dục thuộc Ủy ban nhân dân Quận 8

Phòng Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm giúp Ủy ban nhân dân Quận quản lý nhà nước đối với các cơ sở giáo dục (bao gồm cả các cơ sở giáo dục có sự tham gia đầu tư của các tổ chức và cá nhân nước ngoài): Trường trung học cơ sở, trường phổ thông có nhiều cấp học, trong đó không có cấp học trung học phổ thông; trường tiểu học, các cơ sở giáo dục mầm non, Trường Bồi dưỡng nghiệp Giáo dục Quận 8, Trường Hy Vọng Quận 8 và các đơn vị sự nghiệp giáo dục khác theo phân công của Ủy ban nhân dân Quận 8.

Chương IV

CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC VÀ QUAN HỆ CÔNG TÁC

Điều 6.  Chế độ làm việc

1. Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 8 làm việc theo chế độ Thủ trưởng, Trưởng Phòng phụ trách, điều hành mọi hoạt động của Phòng và phụ trách những công tác trọng tâm. Các Phó Trưởng phòng phụ trách những lĩnh vực công tác, các Tổ trưởng phụ trách các Tổ công tác được Trưởng phòng phân công, trực tiếp giải quyết những các công việc phát sinh trong quyền hạn nhiệm vụ của mình.

2. Khi giải quyết công việc thuộc lĩnh vực mình phụ trách có liên quan đến nội dung công việc của Phó Trưởng phòng khác, Phó Trưởng phòng chủ động bàn bạc thống nhất hướng giải quyết, chỉ trình Trưởng phòng quyết định những vấn đề chưa nhất trí với các Phó trưởng phòng khác hoặc những vấn đề mới phát sinh mà chưa có chủ trương, kế hoạch, biện pháp giải quyết.

3. Trong trường hợp Trưởng phòng trực tiếp yêu cầu các chuyên viên giải quyết công việc thuộc phạm vi thẩm quyền của Phó Trưởng phòng, yêu cầu đó được thực hiện nhưng chuyên viên phải báo với Phó Trưởng phòng trực tiếp phụ trách biết.

Điều 7. Chế độ sinh hoạt, hội họp

1. Hàng tuần, lãnh đạo  Phòng họp giao ban một lần để đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ và phổ biến kế hoạch công tác cho tuần sau.

2. Theo định kỳ trên, các Tổ công tác họp với Phó Trưởng phòng trực tiếp phụ trách để đánh giá công việc, bàn phương hướng triển khai công tác và thống nhất lịch công tác.

3. Lịch làm việc với các cơ sở của Phòng (với các tổ chức và cá nhân có liên quan) phải nêu cụ thể trong lịch công tác hàng tuần, tháng của cơ quan; nội dung làm việc được chuẩn bị chu đáo để kịp thời giải quyết có hiệu quả các yêu cầu phát sinh liên quan đến hoạt động chuyên môn của Phòng.

4. Phòng giáo dục và Đào tạo họp cơ quan mỗi tháng một lần. Tùy theo tình hình công tác, có thể tổ chức họp đột xuất để đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ được giao.

5. Lãnh đạo Phòng giáo dục và Đào tạo họp với thủ trưởng các cơ sở giáo dục mỗi quý một lần. Tùy theo tình hình công tác, có thể tổ chức họp đột xuất để đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Điều 8. Các mối quan hệ công tác

Đối với Ủy ban nhân dân Quận 8:

a) Phòng Giáo dục và đào tạo Quận 8 chịu sự lãnh đạo trực tiếp và toàn diện của Ủy ban nhân dân Quận 8 về toàn bộ công tác giáo dục và đào tạo. Trưởng phòng trực tiếp nhận chỉ thị và nội dung công tác từ Chủ tịch hoặc Phó chủ tịch phụ trách khối và phải thường xuyên báo cáo vớí Uỷ ban nhân dân Quận 8 về việc thực hiện những mặt công tác đã được phân công;

b) Theo định kỳ phải báo cáo với Ủy ban nhân dân Quận 8 về nội dung công tác của Phòng và đề xuất các biện pháp chuyên môn trong quản lý nhà nước thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

2.  Đối với Sở Giáo dục và đào tạo:

Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 8 chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra của Sở Giáo dục và Đào tạo về thực hiện mục tiêu, chương trình, nội dung, kế hoạch giáo dục, quy chế chuyên môn, việc thực hiện chính sách đối với người học, các điều kiện đảm bảo của các cơ sở giáo dục công lập; công tác tuyển sinh, thi, xét duyệt, cấp văn bằng, chứng chỉ, kiểm định chất lượng giáo dục; công tác phổ cập giáo dục, chống mù chữ, xây dựng xã hội học tập ở địa phương và các hoạt động giáo dục khác theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo; đồng thời Phòng Giáo dục và Đào tạo thực hiện các báo cáo theo yêu cầu của Sở Giáo dục và đào tạo.

3. Đối với các cơ quan chuyên môn khác thuộc Ủy ban nhân dân Quận:

a) Thực hiện mối quan hệ hợp tác và phối hợp trên cơ sở bình đẳng, thực hiện chức năng theo quy định, dưới sự điều hành chung của Ủy ban nhân dân Quận 8, nhằm bảo đảm thực hiện nhiệm vụ chính trị và kế hoạch kinh tế - xã hội của Quận 8. Trong trường hợp Phòng Giáo dục và đào tạo chủ trì phối hợp giải quyết công việc, nếu chưa có sự thống nhất ý kiến với Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn khác, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo chủ động tập hợp các ý kiến và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 8 xem xét, quyết định;

b) Trước khi trình văn bản, đề án hoặc các nội dung công tác phối hợp khác cho Ủy ban nhân dân Quận 8 quyết định, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo phải chủ động liên hệ, thảo luận với các cơ quan chuyên môn khác về những vấn đề có liên quan tới các cơ quan đó.

4. Đối với Ủy ban nhân dân 16 phường thuộc Quận 8:

a) Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về quản lý giáo dục và đào tạo đối với cán bộ, công chức phường được phân công phụ trách, theo dõi công tác giáo dục ở địa phương;

b) Cung cấp cho Ủy ban nhân dân phường các tài liệu, thông tin cần thiết phục vụ cho việc thực hiện nhiệm vụ ngành tại địa phương;

c) Thực hiện chế độ kiểm tra ngành theo chức năng của Phòng và khi Ủy ban nhân dân Quận 8 yêu cầu.

5. Đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đơn vị sự nghiệp, các ban, ngành đoàn thể, các tổ chức xã hội của Quận 8:

Khi Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, phường, các đơn vị sự nghiệp, các ban, ngành đoàn thể, các tổ chức xã hội của Quận 8 có yêu cầu, kiến nghị các vấn đề thuộc chức năng của Phòng giáo dục và Đào tạo, Trưởng Phòng có trách nhiệm trình bày, giải quyết hoặc trình Ủy ban nhân dân Quận 8 giải quyết các yêu cầu đó theo thẩm quyền.

Chương V

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 9. Trách nhiệm thi hành

Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 8 có trách nhiệm thực hiện Quy chế này sau khi được Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 8 Quyết định ban hành. Trong quá trình thực hiện, nếu có những vấn đề phát sinh hoặc có khó khăn vượt quá thẩm quyền giải quyết, Phòng giáo dục và Đào tạo nghiên cứu, phản ánh, kiến nghị với Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 8 xem xét, giải quyết hoặc bổ sung, sửa đổi Quy chế cho phù hợp với yêu cầu thực tiễn sau khi có sự thỏa thuận thống nhất với Trưởng Phòng Nội vụ Quận 8./.

 

Department’s leaders information

Ordinal numbers

Full name

Position

In charge of

Telephone numbers

1

Duong Van Dan

dvdan.q8@tphcm.gov.vn

 

 

 

Head of the DOET of

Dist 8

General

0909713372

2

Updating

 

 

Deputy head of the DOET of Dist 8

Secondary and Primary

54314342

 

3

Tran Thi Thanh Duyen

 

 

 

Deputy head of the DOET of Dist 8

Preschool and Kindergarten

54314373

 


STATUTE

Organization and operation of the Department of Education and Training of District 8

( Issued together with Decision 3329/QĐ-UBND  dated July 13 2016 of the People’s Committee of District 8 )

Chapter I

POSITION AND FUNCTIONS

Article 1. Position and functions

1. The Department of Education and Training of District 8 is a specialized agency of the People's Committee of District 8 which has the function to advise and assist the provincial People's Committee in performing the function of State management on education and training, including: objectives, curricula, education and training content, and standards of teachers and administrators standards of educational institutions, school equipment and toys; examination regulations and granting diplomas, certificates; public services under the State management on local education and training in accordance with laws.

2. The Department of Education and Training of District 8 has legal status, seal and separate account and operates under the guidance and management of the provincial People's Committee in terms of organization, staffing and work, and subject to the DOET of HCMC’s direction, guidance in testing and inspection of the professional services.

Chapter II

DUTIES AND POWERS

Article 2. Duties and powers

1.             To submit the People's Committee of District 8:

a)            Drafting the documents guiding the implementation of mechanism and policies, laws, regulations of the DOET of HCMC about education activities in District 8.

b)            Drafting decisions, commands, plans, five-year and annual plans, programs and contents of state administrative reform in education field in District 8.

c)             Drafting planning of system of secondary schools, multi-levels schools ( without high school ); primary schools; preschools, kindergartens ( generally called educational institutions ) in District 8 according to guidance of the DOET of HCMC and People’s Committee of District 8.

2.             To submit the President of the People's Committee of District 8:

-   Drafting establishing, merging, splitting, suspending and dissolving decisions a public educational institution directly under the Department of Education and Training; to establish, suspend the operation of or dissolve a non-public educational institution under the jurisdiction of the Department of Education and Training as prescribed by law.

3.             To guide the implementation of legal documents, policies, planning, plans, projects, programs, and other educational and training contents after they are approved; to organize the information, propagation and dissemination of legal education in education and training under the jurisdiction of the Department of Education and Training.

4.             To guide the implementation of programs, contents, plans, professional skills, educational activities, universal education, illiteracy eradication; entrance task, examinations, adjudication, granting diplomas and certificates to educational institutions under the jurisdiction of the People’s Committee of District 8.

5.             To lead and coordinate with the Department of Finance, Department of Planning and Investment to estimate the annual educational budget including the regular expenditure budget and expenditures of capital construction investment, school equipment, toys, approved national target programs; allocate and assign the budget expenditure allocated to education; and guide and supervise the implementation.

6.             To inspect according to the guidance of the DOET of HCMC’s Inspector; coordinate with the Inspector of District 8 and the DOET of HCMC’s Inspector in checking and inspecting the education and training activities in District 8.

7.             To permit and suspend the educational activities of educational institutions (including the educational institutions involving foreign investments): secondary schools, primary schools, preschools, kindergartens as prescribed by law.

8.             To construct and establish the annual plan of local tenure educational and training staff; allocate the tenure quota for the Department’s public educational units after the competent authorities have approved of the plan.

9.             To organize the application the experiences, advanced technology and science achievements; summarize the experiences and innovations in educational field.

10.           To organize the implementation of constructing and multiplying the excellent     examples, emulation and reward about education in District 8.

11.           To organize the implementation of administrative reform, practice saving, against corruption and wasting; to settle complaints and denunciations relating to education and handle violations in accordance with the law and assignment of the People’s Committee of District 8.

12.           To assist the People’s Committee of District 8 in implementing and being responsible for evaluating, registering and issuing the licenses within the scopes, responsibilities and authorities of Department of Education and Training of District 8 in accordance with law and assignment of the People’s Committee of District 8.

13.           To assist the People’s Committee of District 8 in managing the associations and nongovernmental organizations involving in education and training in District 8 in accordance with the law.

14.           To guide the professional skills about educational management for cadres, civil servants assigned to be in charge of education in wards.

15.           To manage the institute's apparatus, civil servants payrolls, type structure of civil servants, career positions; implement salary regime and policies, remuneration, training, improving, rewarding, disciplining for the civil servants under the management in accordance with the law and assignment or delegation of the People’s Committee of District 8.

To consult the People’s Committee of District 8 about allocating payroll target, recruiting employment for public educational institutions; dispatch, transfer, train, improve professional skills for civil servants and employees.

16.           To be responsible for the management of finance, property, provided facilities, organize and implement the allocated budget in accordance with the law and assignment of the People’s Committee of District 8.

17.           To undertake activities and report periodically on the extraordinary performance of assigned tasks to the DOET of HCMC and the People’s Committee of District 8.

18.           To perform other duties assigned by the President of the People’s Committee of District 8 and the provisions of law.

Chapter III

ORGANIZATION AND STAFF

Article 3. Organization of the Department of Education and Training of District 8

a) The Department of Education and Training in District 8 has a Head, 03 Deputy Heads and civil servants performing professional work;

b) The Head of the Department is the head of the Department of Education and Training, responsible to the People's Committee, the President of the District 8 People's Committee and to the law for the performance of functions, tasks, powers and all activities of the Department of Education and Training, specifically as follows:

- Based on the current regulations of law and assignment of the People's Committee of District 8, advise and promulgate working regulations, information and reporting regime of the Department and direct and inspect the implementation of regulations. there;

- To take responsibility before the People's Committee and the President of the People's Committee of District 8 for the performance of functions, tasks and powers of the Education and Training Department specified in this regulation according to its competence and tasks assigned or authorized by the People's Committee or the President of the District 8 People's Committee; practice saving against waste and take responsibility for the occurrence of corruption and waste causing damage in agencies and educational institutions under their management;

- Be responsible for reporting to the People's Committee, the President of the District 8 People's Committee on the organization and educational activities of the Department of Education and Training; report on work and provide documents to the People's Council (if any) and the People's Committee of District 8 upon request; coordinate with other heads of departments and heads of socio-political organizations in district 8 to solve related issues in the performance of duties of the Department of Education and Training;

- To participate in coordination with the Head of the Department of Home Affairs to implement the process and submit it to the President of the District 8 People's Committee to decide on the appointment, re-appointment, dismissal, rotation, dismissal and demotion of the head. , the deputy head; decide on the recognition or non-recognition of principals and vice principals of non-public educational institutions under the state management competence of the People's Committee of District 8 in accordance with the law and decentralization of management organization and personnel management of the People's Committee of Ho Chi Minh City.

- The decision on establishment (or recognition), adjustment of school council personnel of schools (school council for public schools, governing board for private schools) belongs to District 8 People's Committee.

c) The Deputy Head of the Department helps the Head of the Department to take charge and monitor a number of aspects of the work, and is responsible to the Head and to the law for the assigned tasks. In the absence of the Head of the Department, a Deputy Head of the Department is authorized by the Head to run the operation of the Department;

d) The appointment, re-appointment, dismissal, transfer, rotation, commendation, discipline, resignation, retirement and implementation of other regimes and policies for the Head and Deputy Head of the Education Department and Training is decided by the President of the People's Committee of District 8 in accordance with the law.

e) Based on the functions, tasks, and the list of assigned positions and payrolls, the Education and Training Department of District 8 organizes into Working Groups consisting of civil servants who are assigned to take on different positions. work on all aspects of work.

f) The assignment of work to civil servants of the Department of Education and Training must be based on the job position, the standard of civil servant rank and the quality, qualifications and capacity of the civil servants.

Article 4. Payrolls of civil servants of the Department of Education and Training

1) The civil servant payroll of the Department of Education and Training is decided by the President of the People's Committee of District 8 in the total payroll of civil servants of the District assigned by the competent authority.

2) Based on the specific workload and personnel situation of the Department, each work side is concretized into detailed tasks, specific and clear jobs and tasks to determine the title of the department. cadres and civil servants and the appropriate number of staff. In charge of each job directly managed by the Department's Leader, can combine working under the specialist mode depending on the nature and volume of work prescribed by the Head of the Department.

3) Based on the functions, tasks and list of job positions, structure of civil servants approved by competent authorities, annually the Department of Education and Training shall assume the prime responsibility for, and coordinate with the Department of Home Affairs in, formulating a plan payroll according to the provisions of law to ensure the performance of assigned tasks and submit them to the People's Committee of District 8 for approval.

Article 5. Educational institutions under the People's Committee of District 8

The Department of Education and Training is responsible for assisting the District People's Committee in state management of educational institutions (including educational institutions with investment participation of foreign organizations and individuals). ): secondary schools, high schools with many levels of education, of which there is no upper secondary school level; elementary schools, preschool educational institutions, District 8 Education Vocational Training School, District 8 Hope School and other educational non-business units as assigned by the People's Committee of District 8.

Chapter IV

WORKING MODE AND WORKING RELATIONSHIP

Article 6: Working mode

1.             The Department of Education and Training of District 8 works under the mode of Head, the Head of the Department is in charge, managing all activities of the Division and key tasks. The Deputy Heads of the Department are in charge of the areas of work, the Team Leaders are in charge of the Working Groups assigned by the Head of the Department, directly dealing with arising tasks within their respective powers and duties.

2.             When dealing with work in his/her field of responsibility related to the work contents of other Deputy Heads, the Deputy Heads discuss and agree on a solution on their own initiative, only submitting them to the Head of Department for decision on issues that have not yet been resolved, agree with other Deputy Heads or new problems arise without any policy, plan or solution.

3.             In case the Head of the Department directly requests the specialists to handle the work within the competence of the Deputy Head of the Department, such request is carried out but the specialist must notify the Deputy Head of the Department directly in charge of it.

Article 7: Meeting mode

1. Every week, the Head of the Department holds a briefing once to evaluate the performance of the tasks and disseminate the working plan for the following week.

2. According to the above period, the Working Groups have a meeting with the Deputy Head of the Department directly in charge of to evaluate the work, discuss the direction of work implementation and agree on the working schedule.

    3.  The working schedule with the Department's institutions (with relevant organizations and individuals) must be specified in the weekly and monthly working schedule of the agency; working contents are carefully prepared to promptly and effectively deal with arising requests related to professional activities of the Department.

4. The Department of Education and Training has an official meeting once a month. Depending on the working situation, it is possible to organize an unscheduled meeting to ensure the completion of assigned tasks.

5. Heads of the Education and Training Department have meetings with the heads of educational institutions once a quarter. Depending on the working situation, it is possible to organize an unscheduled meeting to ensure the completion of assigned tasks.

Article 8: Working relationship

1. For the People's Committee of District 8:

a) The Department of Education and Training of District 8 is under the direct and comprehensive leadership of the People's Committee of District 8 for all education and training work. The Head of the Department directly receives instructions and work contents from the President or Vice President in charge of the Department and must regularly report to the People's Committee of District 8 on the implementation of the assigned tasks;

b) Periodically report to the People's Committee of District 8 on the contents of the Department's work and propose professional measures in state management in the field of education and training.

2. For the Department of Education and Training of Ho Chi Minh City (DOET of HCMC):

The Department of Education and Training of District 8 is under the direction, guidance, examination and inspection of the DOET of HCMC on the implementation of objectives, programs, contents, educational plans, professional regulations, the implementation of policies towards learners, ensuring conditions of public educational institutions; enrollment, examination, review, grant of diplomas and certificates, and education quality accreditation; education universalization, anti-illiteracy, building a learning society in the locality and other educational activities under the guidance of the Ministry of Education and Training; at the same time, the Department of Education and Training of District 8makes reports at the request of the DOET of HCMC.

3. For other specialized agencies under the District People's Committee:

a) Performing the relationship of cooperation and coordination on an equal basis, performing the functions as prescribed, under the general management of the People's Committee of District 8, in order to ensure the implementation of political tasks and socio-economic plan of District 8. In case the Department of Education and Training assumes the prime responsibility for coordinating to solve the work, if there is no consensus with the Heads of other specialized agencies, the Head of the Department of Education and Training to actively gather opinions and submit them to the President of the District 8 People's Committee for consideration and decision;

            b) Before submitting documents, projects or other contents of coordination work to the People's Committee of District 8 for decision, the Head of the Department of Education and Training must actively contact and discuss with specialized agencies. other on matters relating to those agencies.

4. For the People's Committee of 16 wards in District 8:

a) Provide professional guidance on education and training management forward cadres and civil servants who are assigned to be in charge of and supervise education work in the locality;

b) Provide the People's Committee of the ward with necessary documents and information to serve the performance of branch tasks in the locality;

c) Implement the regime of sectoral inspection according to the function of the Department and at the request of the People's Committee of District 8.

  5. For the Fatherland Front Committee, non-business units, departments, mass organizations and social organizations of District 8:

When the Fatherland Front Committees, wards, non-business units, departments, mass organizations and social organizations of District 8 have requests and recommendations on issues within the functions of the Department of Education and Training, the Head of the Department is responsible for presenting, settling or submitting to the People's Committee of District 8 for settlement of such requests according to his/her competence.

Chapter V

IMPLEMENTING PROVISIONS

Article 9: Implementation responsibility

 

The Head of the Department of Education and Training of District 8 is responsible for implementing this Statute after it is promulgated by the President of the District 8 People's Committee. In the course of implementation, if any problems arise or there are difficulties beyond its competence, the Department of Education and Training will research, reflect and propose to the President of the District 8 People's Committee for consideration, resolve or supplement, amend the Regulation to suit practical requirements after reaching agreement with the Head of the District 8 Department of Home Affairs./.

 

(Cập nhật ngày 01/06/2023) 

 


Số lượt người xem: 77842    
Xem theo ngày Xem theo ngày
Tìm kiếm