SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
1
5
3
6
7
7
3
Giới thiệu 02 Tháng Sáu 2023 2:10:00 CH

Ủy ban nhân dân Quận 8 (Office of District 8 People's Committee)

Địa chỉ: Số 04 đường Dương Quang Đông, Phường 5, Quận 8

Điện thoại: (84-8)-54311355 - Fax: (84-8)-54311388

Email: q8@tphcm.gov.vn

Address: No. 04 Duong Quang Dong Street, Ward 5, District 8

Tel: (84-8)-54311355 Fax: (84-8)-54311388

Email: q8@tphcm.gov.vn
 

THÔNG TIN LÃNH ĐẠO

 

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Lĩnh vực

phụ trách

Điện thoại

1

 

Trần Thanh Tùng

tttung.q8@tphcm.gov.vn

 

 

 

Chủ tịch

Phụ trách chung

5.4314.344

2

 

Phạm Quang Tú

 pttu.q8@tphcm.gov.vn

 

 

 

Phó Chủ tịch

 

Đô thị - Nhà đất - Môi trường 5.4314.355

3

 

Nguyễn Thanh Sang

ntsang.q8@tphcm.gov.vn

 

 

Phó Chủ tịch

 

Văn hóa - Xã hội

5.4314.363

 

4

 

 Nguyễn Thị Thu Hoa

ntthoa.q8@tphcm.gov.vn

 

 

Phó Chủ tịch

Kinh tế

Quản lý Nhà nước về Khoa học - Công nghệ

5.4314.322

 

QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 8

(Ban hành kèm theo Quyết định số 5107/QĐ-UBND
ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 8
)

 

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi, đối tượng điều chỉnh

1. Phạm vi điều chỉnh

a) Quy chế này quy định về nguyên tắc hoạt động, trách nhiệm, lề lối làm việc, chế độ hội họp của Ủy ban nhân dân Quận 8.

b) Quan hệ công tác và trình tự giải quyết công việc của Ủy ban nhân dân Quận 8 với Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Quận ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội ở quận và các tổ chức, cá nhân khác có quan hệ làm việc với Ủy ban nhân dân quận.

2. Đối tượng điều chỉnh

Quy chế này điều chỉnh đối với Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận; Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận; Trưởng Công an quận; Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự quận; các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận; các cơ quan hành chính khác, các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân quận; các tổ chức, cá nhân khác có quan hệ làm việc với Ủy ban nhân dân quận.

Điều 2. Nguyên tắc làm việc của Ủy ban nhân dân quận

1. Ủy ban nhân dân quận làm việc theo chế độ thủ trưởng; bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ.

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận là người đứng đầu Ủy ban nhân dân quận, có trách nhiệm lãnh đạo, quản lý, điều hành Ủy ban nhân dân quận thực hiện chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền được giao.

3. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận giải quyết các công việc theo phân công của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công. Khi Chủ tịch vắng mặt, một Phó Chủ tịch được Chủ tịch ủy quyền bằng văn bản điều hành, giải quyết công việc và ký các văn bản của Ủy ban nhân dân quận.

Trường hợp khuyết Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh quyết định giao Quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận cho một Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận cho đến khi có quyết định bổ nhiệm Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận.

4. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân quận quy định tại khoản 2, 3, 5 và 11 Điều 5 Nghị quyết số 131/2020/QH14 phải được thảo luận tập thể trước khi Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận quyết định và chịu trách nhiệm về quyết định của mình cụ thể như sau:

- Quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án đầu tư công nhóm B, nhóm C sử dụng vốn ngân sách quận, phường trực thuộc theo quy định của Luật Đầu tư công; tham gia ý kiến về chủ trương đầu tư dự án thuộc thẩm quyền quyết định của cơ quan, cá nhân có thẩm quyền mà Luật Đầu tư công quy định phải có sự tham gia ý kiến của Hội đồng nhân dân cấp huyện; tổ chức thực hiện chương trình, dự án đầu tư công theo phân cấp quản lý; phê duyệt kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm của Ủy ban nhân dân phường trực thuộc; quyết định giao nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội cho Ủy ban nhân dân phường trực thuộc.

- Quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận phù hợp với hướng dẫn của Bộ quản lý ngành, lĩnh vực và các văn bản khác có liên quan.

- Đề xuất, phối hợp với cơ quan có thẩm quyền thực hiện nhiệm vụ về quốc phòng, an ninh, biện pháp bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh, phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật khác trên địa bàn theo phân cấp quản lý.

- Ban hành văn bản quy phạm pháp luật để quy định những vấn đề được luật, nghị quyết của Quốc hội giao và thực hiện phân cấp theo quy định tại khoản 10 Điều này. Đình chỉ việc thi hành, bãi bỏ một phần hoặc toàn bộ văn bản trái pháp luật của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận và văn bản trái pháp luật của Ủy ban nhân dân phường trực thuộc.

Tập thể quy định tại khoản này gồm: Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, Trưởng Công an quận, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự quận và người đứng đầu các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận. Ngoài ra, căn cứ vào nội dung cuộc họp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận có thể mời thêm các thành phần khác có liên quan.

Công chức của quận làm việc theo Quy chế làm việc, bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ và tuân thủ các quy định của pháp luật.

5. Hoạt động của Ủy ban nhân dân quận nhằm đáp ứng sự hài lòng của người dân, tuân thủ trình tự, thủ tục, đúng thẩm quyền được giao, theo đúng quy định của pháp luật và quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân quận.

6. Đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng dịch vụ công trực tuyến vào giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức tại quận và theo quy định của pháp luật, bảo đảm các hoạt động của Ủy ban nhân dân quận phải dân chủ, công khai, minh bạch, thống nhất, thông suốt.

7. Khi cần thiết, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận ủy quyền cho Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, người đứng đầu cơ quan chuyên môn, cơ quan hành chính khác, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân quận và Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường để giải quyết một hoặc một số nhiệm vụ thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân quận.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức của Ủy ban nhân dân quận

Cơ cấu tổ chức của Ủy ban nhân dân quận gồm:

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận;

2. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận;

3. Trưởng Công an quận;

4. Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự quận;

5. Các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận;

6. Các cơ quan hành chính khác và các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân quận.

Chương II

TRÁCH NHIỆM, PHẠM VI GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN

Điều 4. Trách nhiệm, phạm vi giải quyết công việc của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận chịu trách nhiệm trước Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Quận ủy và trước pháp luật về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân quận.

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận có trách nhiệm thực hiện các quy định của Luật Cán bộ, công chức, các quy định khác của pháp luật có liên quan, chấp hành quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân quận và các trách nhiệm sau:

a) Chịu trách nhiệm quản lý công chức, viên chức của quận, phường theo quy định của Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức, pháp luật có liên quan và theo phân cấp, ủy quyền.

b) Ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân quận; ký các văn bản của Ủy ban nhân dân quận với chức danh Chủ tịch và chịu trách nhiệm về các văn bản của Ủy ban nhân dân quận.

3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận vi phạm trách nhiệm quy định tại Điều này thì bị xem xét xử lý theo quy định tại Luật Cán bộ, công chức, quy định của pháp luật có liên quan và các văn bản hướng dẫn thi hành.

4. Trực tiếp thực hiện hoặc phân công Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận thực hiện trách nhiệm giải trình theo quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

Điều 5. Trách nhiệm, phạm vi giải quyết công việc của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận

1. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ được Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận phân công, ủy quyền và chịu trách nhiệm về các chỉ đạo, quyết định của mình.

2. Trong lĩnh vực công tác được phân công, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận có nhiệm vụ, quyền hạn:

a) Chủ động kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn, chỉ đạo cơ quan chuyên môn, cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân quận, Ủy ban nhân dân phường trong việc tổ chức thực hiện quyết định, chỉ thị của Ủy ban nhân dân quận, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, chủ trương, chính sách, pháp luật nhà nước về lĩnh vực được phân công.

b) Chỉ đạo việc xây dựng và tổ chức thực hiện quy hoạch, đề án thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách phù hợp với quyết định, chỉ thị của Ủy ban nhân dân quận, quy hoạch ngành, quy hoạch tổng thể của các cơ quan nhà nước cấp trên và đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

c) Được sử dụng quyền hạn của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận trong việc quyết định giải quyết các công việc thuộc lĩnh vực được phân công và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận và pháp luật về quyết định đó.

d) Báo cáo và đề xuất với Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận xem xét, quyết định xử lý kịp thời công việc liên quan đến lĩnh vực được phân công phụ trách đã phối hợp xử lý nhưng ý kiến chưa thống nhất.

3. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận vi phạm trách nhiệm quy định tại điều này thì bị xem xét xử lý theo quy định tại Luật Cán bộ, công chức, quy định của pháp luật có liên quan và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Điều 6. Trách nhiệm, phạm vi giải quyết công việc của Trưởng Công an quận

Trưởng Công an quận có trách nhiệm báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận các chủ trương, chỉ đạo của Công an Thành phố Hồ Chí Minh; tham mưu, đề xuất với Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận các biện pháp cụ thể để thực hiện nhiệm vụ về an ninh, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn quận theo quy định; thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận giao và chịu sự kiểm tra, hướng dẫn, chỉ đạo của Công an Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 7. Trách nhiệm, phạm vi giải quyết công việc của Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự quận

Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự quận có trách nhiệm báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận các chủ trương, chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh; tham mưu, đề xuất với Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận các biện pháp cụ thể để thực hiện nhiệm vụ về quốc phòng, quân sự địa phương trên địa bàn quận theo quy định; thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận giao và chịu sự kiểm tra, hướng dẫn, chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 8. Trách nhiệm, phạm vi giải quyết công việc của Thủ trưởng cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận

1. Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, Ủy ban nhân dân quận và trước pháp luật về thực hiện chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền quản lý nhà nước được giao trên địa bàn quận theo quy định tại Điều 4 Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 108/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2014/NĐ-CP, các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan và chịu sự kiểm tra, hướng dẫn, chỉ đạo về công tác chuyên môn, nghiệp vụ của cơ quan chuyên môn, cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

2. Chịu trách nhiệm chấp hành các quyết định, chỉ đạo của Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận; trường hợp thực hiện chậm hoặc chưa thực hiện được phải kịp thời báo cáo và nêu rõ lý do.

Điều 9. Trách nhiệm, phạm vi giải quyết công việc của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân quận

Ngoài việc thực hiện các quy định tại Điều 8 Quy chế này, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân quận còn có trách nhiệm sau:

1. Xây dựng chương trình, kế hoạch công tác, báo cáo sơ kết, tổng kết hoạt động, báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân quận và các báo cáo khác của Ủy ban nhân dân quận theo sự chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận.

2. Kiểm tra, đôn đốc các cơ quan chuyên môn, các cơ quan hành chính khác và các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân quận, Ủy ban nhân dân phường thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác của Ủy ban nhân dân quận.

3. Xây dựng, trình Ủy ban nhân dân quận thông qua và giúp Ủy ban nhân dân quận kiểm tra, đôn đốc, tổng kết việc thực hiện Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân. Giúp Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận tổ chức thực hiện Quy chế phối hợp công tác giữa Ủy ban nhân dân quận với Thường trực Quận ủy, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội ở quận.

4. Theo dõi, nắm tình hình hoạt động chung của Ủy ban nhân dân, tổ chức việc thu thập, tổng hợp và cung cấp thông tin phục vụ chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận; thực hiện nhiệm vụ cung cấp thông tin cho công dân theo Luật Tiếp cận thông tin.

5. Tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận tổ chức thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương; tổ chức bộ phận tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả theo cơ chế “một cửa” của Ủy ban nhân dân quận.

6. Bảo đảm các điều kiện làm việc và tổ chức phục vụ các hoạt động của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch và Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận.

7. Quản lý thống nhất việc ban hành, công bố văn bản của Ủy ban nhân dân và Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận.

8. Giải quyết một số công việc cụ thể khác do Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận giao.

Điều 10. Trách nhiệm, phạm vi giải quyết công việc của Thủ trưởng các cơ quan hành chính khác và các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân quận

 1. Giải quyết những kiến nghị của tổ chức, cá nhân liên quan đến chức năng, thẩm quyền quản lý của cơ quan, đơn vị mình; trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận những việc vượt thẩm quyền hoặc những việc đã phối hợp giải quyết nhưng ý kiến chưa thống nhất.

2. Chủ động đề xuất, tham gia ý kiến về những công việc chung của Ủy ban nhân dân quận và thực hiện các nhiệm vụ công tác theo phân công của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận.

3. Tham gia ý kiến với cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản, đề án khi có những vấn đề liên quan đến chức năng, thẩm quyền, lĩnh vực quản lý của cơ quan, đơn vị mình.

Chương III

MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN, CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN

Điều 11. Quan hệ công tác của Ủy ban nhân dân quận với Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Đối với những vấn đề vượt quá thẩm quyền, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận phải báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh; thực hiện chế độ báo cáo Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh theo quy định.

2. Ủy ban nhân dân quận, các cơ quan chuyên môn của Ủy ban nhân dân quận chấp hành việc kiểm tra của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh trong thực hiện nhiệm vụ.

Điều 12. Quan hệ công tác của Ủy ban nhân dân quận với các cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh

 Ủy ban nhân dân quận chịu sự hướng dẫn nghiệp vụ, kiểm tra của các cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh theo ngành, lĩnh vực mà các cơ quan này phụ trách.

Điều 13. Quan hệ công tác của Ủy ban nhân dân quận, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận với Quận ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội ở quận, Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân quận

1. Ủy ban nhân dân quận chịu sự lãnh đạo của Quận ủy và báo cáo Quận ủy việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh giao.

2. Ủy ban nhân dân quận phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội ở quận chăm lo, bảo vệ lợi ích chính đáng của Nhân dân; tuyên truyền, giáo dục, vận động Nhân dân tham gia xây dựng, củng cố chính quyền vững mạnh, tự giác thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước. Ủy ban nhân dân quận có trách nhiệm tạo điều kiện để Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội ở quận hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ; xem xét, giải quyết theo thẩm quyền các kiến nghị của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội ở quận.

3. Ủy ban nhân dân quận phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân quận trong việc đấu tranh phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật; bảo đảm thi hành pháp luật, giữ vững kỷ cương, kỷ luật hành chính và tổ chức việc tuyên truyền, giáo dục pháp luật tại địa phương.

Điều 14. Quan hệ phối hợp giải quyết công việc giữa các Thủ trưởng cơ quan chuyên môn, các cơ quan hành chính khác và các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân quận

1. Thủ trưởng cơ quan chuyên môn, cơ quan hành chính khác và các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân quận khi giải quyết vấn đề thuộc thẩm quyền của mình có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của cơ quan khác, phải hỏi ý kiến Thủ trưởng cơ quan đó; Thủ trưởng cơ quan được hỏi ý kiến có trách nhiệm trả lời và phải chịu trách nhiệm về các ý kiến đó. Việc lấy ý kiến có thể thông qua hình thức tổ chức họp hoặc sử dụng hình thức công văn. Nếu quá 10 ngày làm việc, Thủ trưởng cơ quan được hỏi ý kiến không trả lời bằng văn bản thì coi như đồng ý và phải chịu trách nhiệm về các nội dung có liên quan.

2. Đối với những vấn đề vượt thẩm quyền và khả năng giải quyết của mình, Thủ trưởng cơ quan chuyên môn, cơ quan hành chính khác và các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân quận phải chủ động làm việc với các cơ quan có liên quan, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận xem xét, quyết định.

3. Thủ trưởng cơ quan chuyên môn, cơ quan hành chính khác và đơn vị sự nghiệp công lập có trách nhiệm tổ chức thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các quyết định, chỉ thị của Ủy ban nhân dân quận, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận về các vấn đề có liên quan đến cơ quan, đơn vị mình phụ trách. Trường hợp những quy định của Ủy ban nhân dân quận, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận có những nội dung không còn phù hợp thì Thủ trưởng cơ quan chuyên môn, cơ quan hành chính khác và đơn vị sự nghiệp công lập, Ủy ban nhân dân các phường có quyền kiến nghị để Ủy ban nhân dân quận xem xét sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ.

Điều 15. Quan hệ công tác giữa Thủ trưởng cơ quan chuyên môn, cơ quan hành chính khác và đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân quận với Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường có yêu cầu làm việc với Thủ trưởng cơ quan chuyên môn, cơ quan hành chính khác và đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân quận về lĩnh vực quản lý ngành trên địa bàn phường cần chuẩn bị kỹ về nội dung và thông báo trước với cơ quan có liên quan. Tùy theo tính chất, nội dung của văn bản yêu cầu, Thủ trưởng cơ quan chuyên môn, cơ quan hành chính khác và các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân quận làm việc với Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường thông qua phương thức phù hợp với tình hình thực tế. Khi Thủ trưởng cơ quan chuyên môn, cơ quan hành chính khác và các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân quận vắng mặt, Thủ trưởng phân công một lãnh đạo cấp phó làm việc với Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường, sau đó báo cáo kết quả với Thủ trưởng.

2. Thủ trưởng cơ quan chuyên môn, cơ quan hành chính khác và đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân quận có trách nhiệm giải quyết các đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường theo thẩm quyền của mình và phải trả lời bằng văn bản trong thời gian không quá 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị. Trường hợp vấn đề đó vượt thẩm quyền hoặc không thể xử lý, giải quyết theo đúng thời gian quy định, phải có văn bản trả lời cho cơ quan đề nghị biết. Hết thời hạn đó, nếu chưa nhận được văn bản trả lời thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường kiến nghị hoặc báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận biết để chỉ đạo cơ quan có trách nhiệm giải quyết.

3. Văn phòng Ủy ban nhân dân quận làm đầu mối phối hợp với các cơ quan có liên quan, hoàn chỉnh hồ sơ trình Ủy ban nhân dân quận quyết định những vấn đề vượt thẩm quyền của Thủ trưởng cơ quan chuyên môn, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân quận.

Chương IV

TRÌNH TỰ, THỦ TỤC BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN

Điều 16. Hình thức văn bản quy phạm pháp luật

Hình thức văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân quận là quyết định.

Điều 17. Soạn thảo quyết định của Ủy ban nhân dân quận

1. Dự thảo quyết định của Ủy ban nhân dân quận do Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận phân công và trực tiếp chỉ đạo cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận soạn thảo. Cơ quan soạn thảo có trách nhiệm xây dựng dự thảo và tờ trình dự thảo quyết định.

2. Căn cứ vào tính chất và nội dung của dự thảo quyết định, cơ quan soạn thảo tổ chức lấy ý kiến của cơ quan, tổ chức có liên quan, đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của quyết định. Cơ quan, tổ chức có liên quan được lấy ý kiến có trách nhiệm trả lời bằng văn bản trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày nhận được dự thảo quyết định. Trong trường hợp lấy ý kiến của đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của quyết định thì cơ quan lấy ý kiến có trách nhiệm xác định những vấn đề cần lấy ý kiến và bảo đảm ít nhất là 07 ngày kể từ ngày tổ chức lấy ý kiến để các đối tượng được lấy ý kiến góp ý vào dự thảo quyết định.

 

Điều 18. Thẩm định dự thảo quyết định của Ủy ban nhân dân quận

1. Phòng Tư pháp có trách nhiệm thẩm định dự thảo quyết định của Ủy ban nhân dân quận trước khi trình. Chậm nhất là 10 ngày trước ngày Ủy ban nhân dân quận họp, cơ quan soạn thảo phải gửi hồ sơ dự thảo quyết định đến Phòng Tư pháp để thẩm định.

2. Hồ sơ gửi thẩm định bao gồm: Tờ trình và dự thảo Quyết định; Bản tổng hợp ý kiến về dự thảo quyết định; Tài liệu khác (nếu có).

3. Nội dung và báo cáo thẩm định thực hiện theo quy định tại các khoản 3, 4 và 5 Điều 121 của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và khoản 36 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020.

4. Chậm nhất là 05 ngày trước ngày Ủy ban nhân dân quận họp, Phòng Tư pháp gửi báo cáo thẩm định đến cơ quan soạn thảo.

Điều 19. Hồ sơ dự thảo quyết định trình Ủy ban nhân dân quận, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận

1. Cơ quan soạn thảo gửi hồ sơ dự thảo quyết định đến Ủy ban nhân dân quận chậm nhất là 03 ngày làm việc trước ngày Ủy ban nhân dân quận họp để chuyển đến Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận và người đứng đầu các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận.

2. Hồ sơ dự thảo quyết định trình Ủy ban nhân dân quận bao gồm: tài liệu quy định tại khoản 2 Điều 18; báo cáo thẩm định của Phòng Tư pháp.

Điều 20. Trình tự xem xét, ban hành dự thảo quyết định của Ủy ban nhân dân quận

1. Dự thảo quyết định của Ủy ban nhân dân quận được lấy ý kiến thảo luận tập thể tại cuộc họp của Ủy ban nhân dân quận do Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận tổ chức.

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận ký ban hành quyết định của Ủy ban nhân dân quận với tư cách là người đứng đầu cơ quan ban hành.

Chương V

CHẾ ĐỘ HỘI HỌP, ĐỐI THOẠI, TIẾP KHÁCH,ĐI CÔNG TÁC VÀ THÔNG TIN BÁO CÁO

Điều 21. Tổ chức các cuộc họp của Ủy ban nhân dân quận

1. Việc tổ chức các cuộc họp của Ủy ban nhân dân quận thực hiện theo Quy chế làm việc, do Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận triệu tập để thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao.

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận mời Bí thư quận ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận, người đứng đầu tổ chức chính trị - xã hội của quận, đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ứng cử trên địa bàn quận tham dự cuộc họp của Ủy ban nhân dân quận khi nội dung cuộc họp có các vấn đề liên quan.

3. Kết luận cuộc họp liên quan đến người dân phải được đưa tin trên Cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân quận (trừ thông tin thuộc bí mật Nhà nước) để thông tin công khai và kịp thời đến các cơ quan, tổ chức và Nhân dân biết, thực hiện theo quy định của pháp luật và Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân quận.

Điều 22. Phiên họp Ủy ban nhân dân quận

1. Ủy ban nhân dân quận, mỗi tháng họp ít nhất một lần. Thời gian triệu tập cuộc họp do Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận quyết định. Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận chủ tọa cuộc họp Ủy ban nhân dân quận, khi Chủ tịch vắng mặt, phân công một Phó Chủ tịch thay Chủ tịch chủ tọa cuộc họp.

2. Cơ quan chủ trì soạn thảo đề án, văn bản phải gửi trước hồ sơ để Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận phụ trách lĩnh vực xem xét, quyết định việc trình ra cuộc họp.

3. Văn phòng Ủy ban nhân dân quận có nhiệm vụ dự kiến chương trình và thành phần cuộc họp, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận quyết định; đôn đốc các cơ quan chủ trì đề án, văn bản gửi hồ sơ trình và các tài liệu liên quan; kiểm tra hồ sơ trình; gửi giấy mời, tài liệu kỳ họp đến các đại biểu trước cuộc họp tiến hành 05 ngày; chuẩn bị các điều kiện phục vụ cuộc họp.

4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân quận tổ chức việc ghi biên bản và có trách nhiệm thông báo kịp thời bằng văn bản về ý kiến kết luận của chủ tọa cuộc họp, gửi Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, các tổ chức, cá nhân liên quan biết, thực hiện.

Điều 23. Họp xử lý công việc thường xuyên của Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận

1. Họp giao ban hàng tuần: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận tiến hành họp giao ban định kỳ hàng tuần.

a) Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận quyết định việc triệu tập, thành phần, nội dung, thời gian và chủ trì họp giao ban. Trường hợp Chủ tịch vắng mặt, ủy quyền cho Phó Chủ tịch chủ trì thay.

b) Thành phần họp giao ban gồm: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân quận. Trường hợp cần thiết, có thể gồm Thủ trưởng một số cơ quan chuyên môn, cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân quận, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường để bàn những vấn đề có liên quan.

c) Trình tự và nội dung họp giao ban: Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân quận báo cáo những công việc chính đã xử lý trong tuần; những công việc tồn đọng, mới phát sinh cần xin ý kiến Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận và dự kiến Chương trình công tác tuần sau. Đại biểu dự họp phát biểu ý kiến, đề xuất biện pháp xử lý thuộc thẩm quyền. Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận chủ trì phát biểu kết luận họp giao ban.

2. Họp xử lý các công việc phức tạp, đột xuất, cấp bách

a) Theo ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân quận có trách nhiệm gửi giấy mời, tài liệu liên quan đến các đại biểu, chuẩn bị các điều kiện phục vụ cuộc họp; ra thông báo ý kiến kết luận của Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận chủ trì cuộc họp hoặc phối hợp với cơ quan chủ trì hoàn chỉnh văn bản, trình Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận quyết định.

b) Đại biểu được mời dự họp có trách nhiệm tham gia đúng thành phần, đúng thời gian và chuẩn bị ý kiến về công việc được đưa ra thảo luận tại cuộc họp.

c) Cơ quan chủ trì công việc được đưa ra thảo luận tại cuộc họp có trách nhiệm chuẩn bị đầy đủ tài liệu, ý kiến giải trình; phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân quận dự thảo thông báo ý kiến kết luận của Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận tại cuộc họp hoặc hoàn chỉnh văn bản, trình Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận quyết định.

Điều 24. Tổ chức họp, hội nghị của cơ quan chuyên môn, cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân quận

1. Thủ trưởng cơ quan chuyên môn, cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân quận có quyền quyết định và chịu trách nhiệm về việc tổ chức họp, hội nghị để triển khai hoặc tổng kết công tác, thảo luận chuyên môn, tập huấn nghiệp vụ trong lĩnh vực quản lý của cấp mình. Tất cả các cuộc họp, hội nghị phải được tổ chức ngắn gọn, đúng thành phần; bảo đảm thiết thực, tiết kiệm và hiệu quả.

2. Cuộc họp, hội nghị do cơ quan chuyên môn, cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân quận tổ chức có mời lãnh đạo của nhiều cơ quan chuyên môn, cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân quận, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường dự, báo cáo xin ý kiến và được sự đồng ý của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận về nội dung, thành phần, thời gian và địa điểm tổ chức cuộc họp.

Điều 25. Tổ chức hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận với Nhân dân

1. Hằng năm, trước kỳ họp thường kỳ của Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận có trách nhiệm tổ chức hội nghị đối thoại với Nhân dân ở quận về tình hình hoạt động của quận và những vấn đề liên quan đến quyền lợi và nguyện vọng của công dân trên địa bàn quận.

Căn cứ vào quy mô dân số, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận có thể tổ chức đối thoại với Nhân dân theo phường. Ủy ban nhân dân quận phải thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng và Ủy ban nhân dân phường để Ủy ban nhân dân phường thông báo đến các cộng đồng dân cư, Khu phố và Tổ dân phố về thời gian, địa điểm, nội dung của hội nghị đối thoại với Nhân dân chậm nhất là 07 ngày trước ngày tổ chức hội nghị.

2. Kết quả hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận với Nhân dân phải được gửi đến Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Tổ trưởng Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ở quận trước 07 ngày khai mạc kỳ họp thường kỳ gần nhất của Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 26. Đi công tác

1. Thủ trưởng cơ quan chuyên môn, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân quận đi công tác ngoài phạm vi Thành phố hoặc vắng mặt trên 03 ngày phải báo cáo và được sự đồng ý của Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận phụ trách; đồng thời, trong thời gian đi vắng phải ủy quyền cho cấp phó của mình giải quyết công việc thay.

2. Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, Thủ trưởng cơ quan chuyên môn, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân quận phải dành thời gian thích hợp để đi cơ sở, tiếp xúc với Nhân dân, kiểm tra, nắm tình hình thực tế; kịp thời giúp cơ sở giải quyết khó khăn, vướng mắc mới phát sinh và chấn chỉnh kịp thời những sai phạm.

Điều 27. Tiếp khách của Ủy ban nhân dân quận

1. Văn phòng Ủy ban nhân dân quận trình Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận về thời gian và nội dung tiếp khách theo đề nghị của Thủ trưởng cơ quan chuyên môn, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân quận hoặc của khách; phối hợp với cơ quan liên quan chuẩn bị chương trình, nội dung và tổ chức phục vụ tiếp, làm việc của Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận.

2. Các cơ quan, đơn vị có khách nước ngoài đến liên hệ công tác, làm việc với Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận phải phối hợp với Công an quận, cơ quan liên quan để bảo đảm an ninh, an toàn cho khách và cơ quan theo quy định của pháp luật.

Điều 28. Chế độ thông tin, báo cáo

1. Thủ trưởng cơ quan chuyên môn, cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân quận phải thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo định kỳ, báo cáo đột xuất của Ủy ban nhân dân quận, cơ quan chuyên môn Thành phố.

2. Thủ trưởng cơ quan chuyên môn, cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân quận có trách nhiệm tổng hợp báo cáo về ngành, lĩnh vực theo yêu cầu của Ủy ban nhân dân quận, Ban Thường vụ Quận ủy.

3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân quận có trách nhiệm tổng hợp báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân quận định kỳ (tháng, quý, 6 tháng và năm) và các báo cáo đột xuất gửi Ủy ban nhân dân Thành phố, Ban thường vụ Quận ủy.

4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân quận có trách nhiệm cung cấp thông tin về tình hình hoạt động của Ủy ban nhân dân quận, tình hình kinh tế - xã hội của địa phương cho Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội ở quận, cơ quan thông tin đại chúng để thông tin cho Nhân dân.

Chương VI

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 29. Tổ chức thực hiện

1. Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân quận, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan có trách nhiệm thực hiện nghiêm quy chế này.

 

2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân quận có trách nhiệm thường xuyên đôn đốc, kiểm tra việc thi hành Quy chế này; kịp thời phối hợp Phòng Nội vụ đề xuất Ủy ban nhân dân quận xem xét sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân quận, phù hợp với quy định của pháp luật./.

 

LEADERSHIP INFORMATION 

 

No.

Full name

Position

Field in charge

Tel.

1

 

Tran Thanh Tung

tttung.q8@tphcm.gov.vn

 

 

 

Chairman

General charge

5.4314.344

2

 

Pham Quang Tu

 pttu.q8@tphcm.gov.vn

 

 

 

Vice -Chairman

 

Urban – House Land - Environment

5.4314.355

3

 

Nguyen Thanh Sang

ntsang.q8@tphcm.gov.vn

 

 

 

Vice -Chairman

 

Culture-Society

5.4314.363

 

4

 

 Nguyen Thi Thu Hoa

ntthoa.q8@tphcm.gov.vn

 

 

 

Vice -Chairman

Economy

State Management on Science and Technology

5.4314.322

           

 

WORKING REGULATIONS OF THE PEOPLE'S COMMITTEE OF DISTRICT 8

(Issued together with Decision No. 5107/QD-UBND

dated December 31, 2021 of the Chairman of the People's Committee of District 8) 

 

 

Chapter I

GENERAL PROVISIONS

         Article 1. Scope and subjects of regulation

         1. Scope of regulation

         a) This Regulation stipulates the operating principles, responsibilities, working style and meeting regime of the People's Committee of District 8.

         b) Working relations and work resolving order of the People's Committee of District 8 with the People's Committee, Chairman of Ho Chi Minh City People's Committee, District Party Committee, Vietnam Fatherland Front Committee and socio-political organizations in the district and other organizations and individuals that have working relations with the district People's Committee.

         2. Subjects of regulation

This Regulation applies to the Chairman of the District People's Committee; Vice Chairmen of the District People's Committee; Chief of the District Police; Commander of the District Military Command; specialized divisions under the district People's Committee; other administrative divisions, public non-business units under the District People's Committee; other organizations and individuals having working relations with the District People's Committee.

Article 2. Working principles of the District People's Committee

1. District People's Committee works according to the headship regime; ensure the principle of democratic centralism.

2. The Chairman of the District People's Committee is the head of the District People's Committee and is responsible for leading, managing and directing the District People's Committee to perform the assigned functions, tasks and authority.

3. The Vice Chairman of the District People's Committee assists the Chairman of the District People's Committee to handle the tasks as assigned by the Chairman of the District People's Committee, and is responsible to the Chairman of the District People's Committee and to the law on the assigned tasks. In the Chairman's absence, a Vice-Chairman is authorized by the Chairman in writing to run, handle affairs and sign documents of the District People's Committee.

In case the Chairman of the District People's Committee is vacated, the Chairman of the People's Committee of Ho Chi Minh City shall decide to assign the Acting Chairman of District People's Committee to a Vice Chairman of District People's Committee until a decision on appointment of the Chairman of District People's Committee is made.

4. Duties and powers of the District People's Committee specified in Clauses 2, 3, 5 and 11 of Article 5 of Resolution No. 131/2020/QH14 must be discussed collectively before the Chairman of the District People's Committee makes a decision and takes responsibility for his decisions, specifically as follows:

- Decide on investment policies for public investment programs and projects of groups B and C using capital from the district and ward budgets under the provisions of the Law on Public Investment; give opinions on investment policies for projects under the decision-making competence of the competent divisions or individuals that the Law on Public Investment stipulates must be consulted by the district-level People's Council; organize the implementation of public investment programs and projects according to management decentralization; approve the medium-term and annual public investment plans of the Ward People's Committee; decide to assign the tasks of socio-economic development to the Ward People's Committee.

- Specify the functions, tasks and powers of specialized divisions under the District People's Committee in accordance with the guidance of the Ministry of industries, fields and other relevant documents.

- Propose and coordinate with competent agencies in performing tasks of national defense and security, measures to ensure social order and safety, and fighting, preventing and combating crimes and other illegal acts at the locality according to management decentralization.

- Promulgate legal documents to stipulate matters assigned by laws and resolutions of the National Assembly and decentralize according to the provisions of Clause 10 of this Article. Suspend the execution or annul part or all of illegal documents of specialized divisions of the District People's Committee and illegal documents of the Ward People's Committee.

The collectivity specified in this Clause includes: Chairman of the District People's Committee, Vice Chairmen of the District People's Committee, Chief of the District Police, the Commander of the District Military Command and the heads of specialized divisions under the District People's Committee. In addition, based on the content of the meeting, the Chairman of the District People's Committee may invite other relevant units.

District civil servants work in accordance with the Working Regulations, ensure the principle of democratic centralism and comply with the provisions of the law.

5. Activities of the District People's Committee to meet the satisfaction of the people, comply with the order and procedures, in accordance with the assigned competence, in accordance with the provisions of law and the working regulations of the District People's Committee.

6. Promote administrative reform, apply online public services to settle administrative procedures for individuals and organizations in the district and according to the provisions of law, ensure the activities of the District People's Committee must be democratic, open, transparent, unified and transparent.

7. When necessary, the Chairman of the District People's Committee shall authorize the Vice Chairman of the District People's Committee, head of specialized divisions, other administrative divisions and public non-business units under the District People's Committee and the Chairman of the Ward People's Committee to solve one or several tasks under the authority of the District People's Committee.

Article 3. Organizational structure of the District People's Committee

The organizational structure of the District People's Committee includes:

1. Chairman of District People's Committee;

2. Vice-Chairman of District People's Committee;

3. Chief of District Police;

4. Commander of District Military Command;

5. Specialized divisions under District People's Committee;

6. Other administrative divisions and public non-business units under the District People's Committee.

Chapter II

RESPONSIBILITIES AND SCOPE OF RESOLVING WORK OF DISTRICT PEOPLE'S COMMITTEE

Article 4. Responsibilities and scope of resolving work of the Chairman of District People's Committee

1. The Chairman of the District People's Committee is responsible to the People's Council, the People's Committee, the Chairman of the People's Committee of Ho Chi Minh City, the District Party Committee and the law for the performance of tasks and powers of the District People's Committee.

2. The Chairman of the District People's Committee is responsible for implementing the provisions of the Law on Cadres and Civil Servants, other relevant provisions of law, and complying with the working regulations of the District People's Committee and following responsibilities:

a) Be responsible for managing civil servants and public employees of the district or wards in accordance with the provisions of the Law on Cadres and Civil Servants, the Law on Public Employees, relevant laws and decentralization and authorization.

b) Issue the working regulations of the District People's Committee; Sign documents of the District People's Committee with the title of Chairman and be responsible for the documents of the District People's Committee.

3. The Chairman of District People's Committee, who violate the responsibilities specified in this Article, shall be considered and handled according to the provisions of the Law on Cadres and Civil servants, relevant laws and guiding documents.

4. Directly perform or assign the Vice-Chairmen of the District People's Committee to perform the accountability in accordance with the law on anti-corruption.

Article 5. Responsibilities and scope of resolving work of the Vice-Chairman of the District People's Committee

1. The Vice-Chairman of the District People's Committee is responsible for performing the tasks assigned and authorized by the Chairman of the District People's Committee and is responsible for his direction and decisions.

2. In the field of assigned works, the Vice-Chairman of the District People's Committee has the following duties and powers:

a) Take the initiative in inspecting, urging, guiding and directing specialized divisions, divisions of the District People's Committee, the Ward People's Committee in organizing the implementation of decisions and directives of the District People's Committee, the Chairman of the District People's Committee, the guidelines, policies and laws of the State in the field of assignment.

b) Direct the elaboration and organization of implementation of planning and schemes in their assigned fields in accordance with decisions and directives of the District People's Committee, branch planning and master plans of the superior state agencies and the Party's lines and policies, and the State's laws.

c) Use the powers of the Chairman of the District People's Committee in deciding to settle the work in the assigned fields and take responsibility before the Chairman of the District People's Committee and the law for such decision.

d) Report and propose to the Chairman of the People's Committee of the district to consider and decide to promptly handle the work related to the assigned fields, which has been coordinated to handle but the opinions are not agreed.

3. The Vice-Chairman of District People's Committee who violate the responsibilities prescribed in this Article shall be considered and handled according to the provisions of the Law on Cadres and Civil servants, relevant laws and guiding documents.

Article 6. Responsibilities and scope of resolving work of the Chief of the District Police

The Chief of the District Police shall report to the Chairman of the District People's Committee the policies and directions of the Ho Chi Minh City Police; advise and propose to the Chairman of the District People's Committee the specific measures to perform the tasks of security, ensure social order and safety in the district as prescribed; perform other tasks assigned by the Chairman of the District People's Committee and submit to the inspection, guidance and direction of Ho Chi Minh City Police.

Article 7. Responsibilities and scope of resolving work of the Chief Commander of the District Military Command

The Chief Commander in Chief of the District Military Command is responsible for reporting to the Chairman of the District People's Committee the policies and directions of Ho Chi Minh City High Command; advise and propose to the Chairman of the District People's Committee the specific measures to perform the tasks of national defense and military in the district as prescribed; perform other tasks assigned by the Chairman of the District People's Committee and under the inspection, guidance and direction of the Ho Chi Minh City High Command.

Article 8. Responsibilities and scope of resolving work of heads of specialized divisions under the District People's Committee

1. Take responsibility before the Chairman of the District People's Committee, the District People's Committee and before the law for the performance of the functions, tasks and authority of state management assigned in the district according to the provisions of Article 4, Decree No. 37/2014/ND-CP dated May 5, 2014 of the Government regulating the organization of specialized divisions under the District People's Committee, towns and provincial cities; Amended and supplemented by Decree No. 108/2020/ND-CP dated September 14, 2020 of the Government amending and supplementing a number of articles of Decree No. 37/2014/ND-CP, relevant legal documents and be subject to the inspection, guidance and direction of professional works by specialized divisions and agencies under the People's Committee of Ho Chi Minh City.

2. Be responsible for complying with the decisions and directions of the Chairman and Vice Chairman of the District People's Committee; the case of slow implementation or failure of performance must be promptly reported and clearly state the reason.

Article 9. Responsibilities and scope of resolving work of the Chief of Office of the District People's Committee

In addition to complying with the provisions of Article 8 of this Regulation, the Chief of Office of the District People's Committee also has the following responsibilities:

1. Build work programs and plans, preliminary and final reports on activities, report on reviewing the direction and administration of the district People's Committee and other reports of the district People's Committee under the direction of the Chairman of the District People's Committee.

2. Inspect and urge specialized divisions, other administrative divisions and public non-business units under the People's Committees of districts and wards to implement the programs and work plans of the district People's Committee.

3. Develop and submit to the District People's Committee for approval and assist the District People's Committee to inspect, urge and review the implementation of the Working Regulations of the People's Committee. Assist the District People's Committee and Chairman of the District People's Committee in organizing the implementation of the Regulation on cooperation between the District People's Committee and the Standing Committee of the District Party Committee, the People's Court, the People's Procuracy, the Vietnam Fatherland Front Committee and socio-political organizations in the district.

4. Monitor and grasp the general operation of the People's Committee, organize the collection, synthesis and provision of information to serve the direction and administration of the People's Committee, the Chairman and Vice-Chairman of the District People's Committee; perform the task of providing information to citizens according to the Law on Access to Information.

5. Advise the Chairman of the District People's Committee to organize the implementation of the Government's Decree No. 61/2018/ND-CP dated April 23, 2018 on the implementation of the OSS mechanism, the inter-connected OSS mechanism in local state administrative agencies; organize a department to receive, handle and return results according to the "one-stop shop" mechanism of the District People's Committee.

6. Ensure the working conditions and organization to serve the activities of the People's Committee, the Chairman and Vice-Chairmen of the District People's Committee.

7. Uniformly manage the promulgation and publication of documents by the People's Committee and the Chairman of the District People's Committee.

8. Deal with a number of other specific tasks assigned by the Chairman and Vice Chairman of the District People's Committee.

Article 10. Responsibilities and scope of resolving work of head of other administrative divisions and public non-business units under the District People's Committee

  1. Settle recommendations of organizations and individuals related to the functions and management competence of their divisions and units; submit to the Chairman of the District People's Committee matters that are beyond his/her competence or which have been jointly resolved but have not reached consensus.

2. Proactively propose and comment on the general works of the District People's Committee and perform the work tasks as assigned by the Chairman of the District People's Committee.

3. Consult with the agency in charge of drafting documents and schemes when there are issues related to the functions, competence and management fields of their divisions or units.

Chapter III

WORKING RELATIONS OF THE DISTRICT PEOPLE'S COMMITTEE, CHAIRMAN OF THE DISTRICT PEOPLE'S COMMITTEE

Article 11. Working relations of the District People's Committee with the People's Committee, Chairman of the People's Committee of Ho Chi Minh City

1. The Chairman of the District People's Committee is under the direct leadership and direction of the People's Committee and the Chairman of the People's Committee of Ho Chi Minh City. For matters beyond his/her competence, the Chairman of the District People's Committee must report to the People's Committee and the Chairman of the Ho Chi Minh City People's Committee for guidance; comply with the reporting regime to the People's Committee and the Chairman of the People's Committee of Ho Chi Minh City as prescribed.

2. The District People's Committee, specialized divisions of the District People's Committee shall comply with the inspection by the People's Committee, the Chairman of the Ho Chi Minh City People's Committee and the specialized divisions of the Ho Chi Minh City People's Committee in performing their tasks.

Article 12. Working relations of the District People's Committee with agencies under the People's Committee of Ho Chi Minh City

  The District People's Committee is subject to professional guidance and inspection by the agencies of the People's Committee of Ho Chi Minh City according to the sectors and fields in which these agencies are in charge.

Article 13. Working relations of the District People's Committee, the chairman of the District People's Committee with the District Party Committee, the Vietnam Fatherland Front Committee and socio-political organizations in the district, the People's Procuracy, District People's Court

1. The District People's Committee is under the leadership of the District Party Committee and reports to the District Party Committee on the implementation of the tasks assigned by the People's Committee and the Chairman of the People's Committee of Ho Chi Minh City.

2. The District People's Committee shall closely coordinate with the Vietnam Fatherland Front Committee and socio-political organizations in the district to take care and protect the people's legitimate interests; propagate, educate and mobilize the people to participate in building and consolidating a strong government, voluntarily implement the guidelines and lines of the Party, policies and laws of the State. The District People's Committee is responsible for creating conditions for the Vietnam Fatherland Front Committee and socio-political organizations in the district to well fulfill their functions and tasks; consider and settle according to its competence the recommendations of the Vietnam Fatherland Front Committee and socio-political organizations in the district.

3. The People's Committee of the district shall coordinate with the People's Procuracy and the District People's Court in the fight against crime and law violations; ensure law enforcement, maintain discipline and administrative discipline, and organize law propaganda and education at the locality.

Article 14. Coordination relations in solving work between head of specialized divisions, other administrative divisions and public non-business units under the District People's Committee

1. Head of specialized divisions, other administrative divisions and public non-business units under the District People's Committees when settling issues within their competence related to the functions and tasks of the other division, the head of that division must be consulted; The head of the division being consulted has the responsibility to answer and take responsibility for such opinion. The collection of opinions can be in the form of a meeting or in the form of a letter. If after 10 working days, the head of the consulted division does not reply in writing, it will be considered as approving and must be responsible for the relevant contents.

2. For issues beyond their competence and ability to solve, head of specialized divisions, other administrative divisions and public non-business units under the District People's Committees must actively work with relevant divisions, submit them to the Chairman of the District People's Committee for consideration and decision.

3. Head of specialized divisions, other administrative divisions and public non-business units shall have to strictly and fully implement the decisions and directives of the District People's Committee and the Chairman of District People's Committee on issues related to their divisions and units. If the provisions of the District People's Committee or the Chairman of the District People's Committee are no longer relevant, the head of specialized divisions, other administrative divisions and public non-business units, the People’s committee of the wards have the right to propose to the District People's Committee to consider amending, supplementing, replacing or abolishing.

Article 15. Working relations between head of specialized divisions, other administrative divisions and public non-business units under the District People's Committee and the Chairman of the People's Committee of the wards

1. The Chairman of the Ward People's Committee has the request to work with the head of specialized divisions, other administrative divisions and public non-business units of the District People's Committee in the field of branch management in the ward. It is necessary to carefully prepare the content and notify the relevant divisions in advance. Depending on the nature and content of the written request, head of specialized divisions, other administrative divisions and public non-business units under the District People's Committee shall work with the Chairman of the Ward People's Committee to through a method appropriate to the actual situation. When the head of specialized divisions, other administrative divisions and public non-business units under the District People's Committee are absent, that head shall assign a deputy head to work with the chairman of the Ward People's Committee, then report the results to the Head.

2. Head of specialized divisions, other administrative divisions and public non-business units under the District People's Committee are responsible for handling the proposals of the Chairman of the Ward People's Committee according to their competence and must reply in writing within 10 working days from the date of receipt of the written request. In case the matter is beyond its competence or cannot be handled or resolved within the prescribed time, a written reply must be sent to the requesting agency. At the end of that time limit, if a written reply has not been received, the Chairman of the Ward People's Committee shall propose or report to the Chairman of the District People's Committee to direct the responsible agency to handle it.

3. The Office of the District People's Committee serves as the focal point for coordinating with relevant agencies and completing the documentation to submit to the District People's Committee for decisions on matters that exceed the authority of the Head of specialized divisions or units under the District People's Committee.

Chapter IV

The orders and procedures

for issuing legal documents by the District People's Committee

 

Article 16: Form of legal documents

The form of legal documents issued by the District People's Committee is a decision.

Article 17: Drafting decisions of the District People's Committee

The draft decision of the District People's Committee is prepared by the specialized division under the District People's Committee, assigned and directly supervised by the Chairman of the District People's Committee. The drafting division is responsible for developing the draft decision and submitting it for approval.

Based on the nature and content of the draft decision, the drafting division organizes consultations with relevant divisions and organizations, as well as individuals directly affected by the decision. The relevant consulted divisions and organizations are responsible for providing written responses within a period of 7 days from the date of receiving the draft decision. In the case of consulting individuals directly affected by the decision, the consulting division must identify the issues requiring their opinion and ensure a minimum of 7 days for them to provide feedback on the draft decision.

Article 18: Appraisal of the draft decision of the District People's Committee

The Division of Justice is responsible for appraising the draft decision of the District People's Committee before submission. No later than 10 days before the meeting of the District People's Committee, the drafting division must send the draft decision file to the Division of Justice for appraisal.

The appraisal file includes: the submission letter and the draft decision; the summary of opinions on the draft decision; and other relevant documents (if any).

The content and reporting of the appraisal are carried out according to the provisions of Clauses 3, 4, and 5 of Article 121 of the Law on Promulgation of Legal Documents 2015 and Clause 36 of Article 1 of the Law amending and supplementing some articles of the Law on Promulgation of Legal Documents 2020.

No later than 5 days before the meeting date of the District People's Committee, the Division of Justice sends the appraisal report to the drafting division.

Article 19: Submission of the draft decision file to the District People's Committee, Chairman of the District People's Committee

The drafting agency sends the draft decision file to the District People's Committee no later than 3 working days before the meeting date of the District People's Committee, to be forwarded to the Chairman of the District People's Committee, Vice Chairman of the District People's Committee, and the head of the specialized divisions under the District People's Committee.

The draft decision file submitted to the District People's Committee includes: the documents specified in Clause 2 of Article 18; and the appraisal report from the Division of Justice.

Article 20. Procedure for considering and promulgating the draft decision of the People's Committee of the district

1. The draft decision of the District People's Committee may be consulted for collective discussion at a meeting of the district People's Committee organized by the chairman of the District People's Committee.

2. The Chairman of the District People's Committee signs and promulgates the decision of the District People's Committee as the head of the promulgating agency.

Chapter V

MEETINGS, DIALOGUE, GUESTS RECEPTION, BUSINESS TRIPS, AND REPORT INFORMATION

Article 21. Organization of meetings of the District People's Committee

1. The organization of meetings of the District People's Committee shall comply with the Working Regulations, convened by the Chairman of the District People's Committee to perform the assigned functions and tasks.

2. The Chairman of the District People's Committee invites the Secretary of the District Party Committee, the Chairman of the Vietnam Fatherland Front Committee of the district, the head of the district's socio-political organization, the National Assembly and the Ho Chi Minh City People's Council deputies for election in the district attend the meeting of the District People's Committee when the content of the meeting contains the related issues.

3. Meeting conclusions related to the people must be reported on the web portal of the district People's Committee (except for information classified as State secret) for public and timely information to agencies, organizations and the people to know and comply with the provisions of the law and the working regulations of the District People's Committee.

Article 22. Meetings of the District People's Committee

1. The District People's Committee shall meet at least once a month. The time for convening the meetings shall be decided by the Chairman of the District People's Committee. The Chairman of the District People's Committee presides over the meetings of the District People's Committee. In the Chairman's absence, a Vice-Chairman is assigned to preside over the meetings.

2. The agency in charge of drafting the scheme or document must send the dossier in advance to the Chairman or Vice-Chairman of the District People's Committee in charge of the field for consideration and decision on submission to the meeting.

3. The Office of the District People's Committee is responsible for planning the agenda and composition of the meetings and submitting them to the Chairman of the District People's Committee for decision; urging the responsible agencies to prepare draft proposals, documents for submission, and related materials; checking the submission files; sending invitations and meeting documents to the delegates five days prior to the meetings; preparing the necessary conditions for the meetings.

4. The Chief of the Office of the District People's Committee shall organize the drafting of minutes and shall be responsible for timely notifying, in writing, the opinions and conclusions of the meeting's presiding officer to the Chairman, Vice-Chairman of the District People's Committee, and relevant organizations and individuals for implementation.

Article 23. Regular work-handling meetings of the Chairman and Vice-Chairmen of the District People's Committee

1. Weekly briefing meetings: The Chairman and Vice-Chairmen of the District People's Committee conduct weekly briefing meetings.

a) The Chairman of the District People's Committee shall decide the convening, composition, content, time and chair the briefing meetings. In case the Chairman is absent, the Vice-Chairman is authorized to preside.

b) Composition of the briefing meetings include: Chairman, Vice-Chairmen and Chief of Office of the District People's Committee. If necessary, it may include the head of some specialized divisions, units of the district People's Committee, the chairman of the Wards People's Committee to discuss the related issues.

c) Order and content of the briefing meetings: The Chief of Office of the District People's Committee reports on the main tasks handled during the week; new and backlog tasks need to be consulted with the Chairman, Vice-Chairmen of the District People's Committee and the proposed work program next week. Delegates attending the meeting expressed their opinions and proposed handling measures within their competence. The Chairman or Vice-Chairman of the District People's Committee shall preside over and give the conclusion of the briefing meeting.

2. Meeting to handle complicated, unexpected and urgent works

a) At the direction of the Chairman, Vice-Chairman of the District People's Committee, the Chief of Office of the District People's Committee is responsible for sending invitations and related documents to the delegates, preparing the conditions for serving the meeting; issuing a notice of conclusions of the Chairman or Vice-Chairman of the District People's Committee chairing the meeting or coordinate with the presiding agency to complete the document and then submit it to the Chairman or Vice-Chairman of the District People's Committee for decision.

b) Delegates invited to the meeting are responsible for participating in the right member, on time and preparing opinions on the work discussed at the meeting.

c) The agency in charge of the work discussed at the meeting shall have to fully prepare documents and explanations; coordinate with the Office of the District People's Committee to draft a notice of the conclusions of the Chairman and Vice-Chairman of the District People's Committee at the meeting or complete the document and submit it to the Chairman or Vice-Chairman of the District People's Committee.

Article 24. Organization of meetings and conferences of specialized divisions, units under the District People's Committee.

The head of the specialized division, unit under the district People's Committee has the authority to decide and take responsibility for organizing meetings and conferences to implement or summarize work, discuss specialized matters, and conduct professional training in their respective management areas. All meetings and conferences must be organized in a concise and inclusive manner, ensure practicality, efficiency, and cost-effectiveness.

Meetings and conferences organized by specialized divisions, units under the District People's Committee may invite the head of multiple specialized divisions, units under the District People's Committee, and the Chairman of the Ward People's Committee to attend, report for opinions, and obtain the approval of the Chairman of the District People's Committee regarding the content, participants, timing, and venue of the meeting.

Article 25. Organization of Dialogue Conferences between the Chairman of the District People's Committee and the Citizens

Annually, prior to the regular session of the People's Council of Ho Chi Minh City, the Chairman of the District People's Committee is responsible for organizing a dialogue conference with the people in the district regarding the district's activities and issues related to the rights and aspirations of citizens in the district.

Based on the population size, the Chairman of the District People's Committee may organize dialogues with the citizens by Ward. The District People's Committee must announce on public media and inform the Ward People's Committee to disseminate information to the residential communities, population quarters, and groups about the time, venue, and content of the dialogue conference with the citizens, no later than 7 days before the conference date.

The results of the dialogue conference between the Chairman of the District People's Committee and the citizens must be sent to the Standing Committee of the People's Council, the People's Committee, the Chairman of the People's Committee of Ho Chi Minh City, and the Head of the Delegation Group of the People's Council of Ho Chi Minh City of the People's Council of Ho Chi Minh City in the district, at least 7 days before the opening of the nearest regular meeting of the People's Council of Ho Chi Minh City.

Article 26. Business trip

1. Head of specialized divisions or units of the District People's Committee who go on a business trip outside the city or are absent for more than 3 days, must report and obtain the approval of the Chairman or Vice-Chairman of the District People's Committee in charge; at the same time, during his absence, he must authorize his deputy to handle the work on his behalf.

2. The Chairman, Vice-Chairman of the District People's Committee, the head of specialized divisions and units of the District People's Committee must spend appropriate time to go to the grassroots, contact the People, inspect and grasp actual situation; promptly help the grassroots deal with newly arising difficulties and problems and promptly correct the violations.

Article 27. Reception of Guests by the District People's Committee

The Office of the district People's Committee submits to the Chairman or Vice-Chairman of the District People's Committee the proposed time and content for receiving guests, as requested by the head of a specialized division or a unit under the District People's Committee or by the guests themselves. Coordinate with relevant divisions to prepare programs, content, and organize the reception and work of the Chairman and Vice-Chairman of the District People's Committee.

Divisions and units that have foreign guests coming for contact and work with the Chairman or Vice-Chairman of the District People's Committee, must coordinate with the District Police and relevant divisions to ensure security and safety for the guests and the division, as stipulated by law.

Article 28. Information and Reporting Regime

The head of specialized divisions or units under the District People's Committee must fully implement the regime of periodical and ad-hoc report to the District People's Committee and the City's specialized departments.

The head of specialized divisions or units under the District People's Committee is responsible for synthesizing reports on sectors and fields as required by the District People's Committee and the Standing Committee of District Party Committee.

The Chief of Office of the District People's Committee is responsible for synthesizing reports on the evaluation of the guiding and directing works of the District People's Committee on a regular basis (monthly, quarterly, semi-annually, and annually) and the ad-hoc reports sent to the City People's Committee and the Standing Committee of District Party Committee.

The Chief of Office of the District People's Committee is responsible for providing information on the activities of the District People's Committee, the socio-economic situation of the locality to the Vietnam Fatherland Front Committee and other political and social organizations in the district, as well as the media agencies to inform the people.

Chapter VI

ENFORCEMENT PROVISIONS

 

Article 29. Implementation Organization

The Chairman, Vice-Chairmen, head of specialized divisions, and units under the District People's Committee, as well as the head of relevant agencies, are responsible for strictly implementing this regulation.

 

The Chief of Office of the District People's Committee is responsible for regularly urging and inspecting the implementation of this Regulation, and promptly coordinating with the Internal Affairs Division to propose to the District People's Committee for consideration, amendment and supplementation of the working Regulation of the District People's Committee, to be in accordance with the provisions of the law.

 

 

 

(Cập nhật ngày 01/06/2023)


Số lượt người xem: 42784    
Xem theo ngày Xem theo ngày
Tìm kiếm