SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
1
5
3
6
3
2
3
Giới thiệu 01 Tháng Sáu 2023 9:10:00 CH

Phòng Tư Pháp Quận 8 (District 8 Justice Division)

Địa chỉ: Số 04 đường Dương Quang Đông, Phường 5, Quận 8

Điện thoại: (84-8)-54314354

Email: tuphap.q8@tphcm.gov.vn

Address: No. 04 Duong Quang Dong Street, Ward 5, District 8

Tel: (028)-54314354

Email: tuphap.q8@tphcm.gov.vn

THÔNG TIN LÃNH ĐẠO

Stt

Họ tên

Chức vụ

Lĩnh vực

phụ trách

Điện thoại

1

Tạ Hồng Đào

  

 

 

Trưởng phòng

Phụ trách chung

54.314.354

2

Lý Ngọc Hiếu

 

 

 

 

 

Phó trưởng phòng

Chứng thực, trợ giúp pháp lý, phổ biến giáo dục pháp luật

54.314.375

3

Đang cập nhật

 

 

 

Phó trưởng phòng

Văn bản

54.314.356

 

 

QUY CHẾ PHÒNG TƯ PHÁP

CHƯƠNG I: CHỨC NĂNG - NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

ĐIỀU 1: Chức năng:

Phòng Tư pháp Quận 8 là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân Quận 8,  chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, vị trí việc làm, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức của Ủy ban nhân dân Quận 8 theo thẩm quyền; đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, thanh tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Tư pháp, Sở Tư pháp.

Phòng Tư pháp Quận 8 có chức năng tham mưu giúp Ủy ban nhân dân Quận 8 thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác xây dựng và thi hành pháp luật; theo dõi tình hình thi hành pháp luật; kiểm tra,xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; trợ giúp pháp lý; nuôi con nuôi; hộ tịch; chứng thực; quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và các công tác tư pháp khác theo quy định pháp luật.

ĐIỀU 2: Nhiệm vụ và quyền hạn:

1. Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện dự thảo các văn bản về lĩnh vực tư pháp thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện.

2. Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chương trình, kế hoạch và các văn bản khác trong lĩnh vực tư pháp sau khi đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

3. Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra chuyên môn, nghiệp vụ về công tác tư pháp ở phường theo quy định pháp luật.

4. Công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật:

a) Phối hợp xây dựng văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Ủy ban nhân dân Quận 8 do các cơ quan chuyên môn khác thuộc Ủy ban nhân dân Quận 8 chủ trì xây dựng.

b) Thm định dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Ủy ban nhân dân Quận 8.

5. Công tác tư vấn pháp luật:

Thực hiện tư vấn pháp luật theo chỉ đạo của Quận ủy, Ủy ban nhân dân Quận 8. Thực hiện tư vấn pháp luật theo đề nghị của các phòng, ban, Ủy ban nhân dân 16 phường đối với những vụ việc liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Phòng Tư pháp.

6. Công tác theo dõi thi hành pháp luật:

a) Xây dựng và trình Ủy ban nhân dân Quận 8 ban hành và tổ chức thực hiện Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn.

b) Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân Quận 8 và công chức chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân 16 phường trong việc thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật tại địa phương. Tổng hợp, đề xuất với Ủy ban nhân dân Quận 8 về việc xử lý kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật.

c) Theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực tư pháp thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân Quận 8.

7. Công tác kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật:

Giúp Ủy ban nhân dân Quận 8 tự kiểm tra văn bản do Ủy ban nhân dân Quận 8 ban hành; giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 8 kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật của y ban nhân dân 16 phường; trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 8 quyết định biện pháp xử lý văn bản trái pháp luật theo quy định

8. Tổ chức trin khai thực hiện việc rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân Quận 8 theo quy định của pháp luật; đôn đốc, hướng dẫn, tổng hợp kết quả rà soát, hệ thống hóa chung của các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân Quận 8.

9. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và hòa giải ở cơ sở:

a) Xây dựng, trình Ủy ban nhân dân Quận 8 ban hành chương trình, kế hoạch phbiến, giáo dục pháp luật và tổ chức thực hiện sau khi chương trình, kế hoạch được ban hành.

b) Theo dõi, hướng dẫn và kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại địa phương; đôn đốc, kiểm tra các cơ quan chuyên môn trực thuộc Ủy ban nhân dân Quận 8, cơ quan, tổ chức có liên quan và Ủy ban nhân dân 16 phường trong việc tổ chức Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên địa bàn.

c) Thực hiện nhiệm vụ của cơ quan thường trực Hội đồng phối hp phổ biến, giáo dục pháp luật Quận 8.

d) Xây dựng, quản lý đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật theo quy định của pháp luật.

đ) Hướng dẫn việc xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật ở 16 phường và ở các cơ quan, đơn vị khác trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

e) Tổ chức triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về hòa giải ở cơ sở.

10. Giúp Ủy ban nhân dân Quận 8 thực hiện nhiệm vụ về xây dựng phường tiếp cận pháp luật theo quy định; là cơ quan thường trực của Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật.

11. Thực hiện các nhiệm vụ về trợ giúp pháp lý theo quy định pháp luật.

12. Công tác quản lý và đăng ký hộ tịch:

a) Giúp Ủy ban nhân dân Quận 8 chỉ đạo, kiểm tra việc tổ chức thực hiện công tác đăng ký và quản lý hộ tịch trên địa bàn; tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý và đăng ký hộ tịch cho công chức Tư pháp - Hộ tịch 16 phường.

b) Giúp Ủy ban nhân dân Quận 8 thực hiện đăng ký hộ tịch theo quy định của pháp luật; đề nghị Ủy ban nhân dân Quận 8 quyết định việc thu hi, hủy bỏ những giấy tờ hộ tịch do Ủy ban nhân dân 16 phường cấp trái với quy định của pháp luật (trừ trường hợp kết hôn trái pháp luật).

c) Giúp Ủy ban nhân dân Quận 8 quản lý, cập nhật, khai thác Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử và cấp bản sao trích lục hộ tịch theo quy định.

13. Thực hiện nhiệm vụ quản lý về nuôi con nuôi theo quy định ca pháp luật.

14. Công tác chứng thực:

a) Hướng dẫn, kiểm tra về nghiệp vụ cho công chức chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân 16 phường trong việc cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng giao dịch.

b) Thực hiện chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký, chứng thực hợp đồng, giao dịch theo quy định của pháp luật.

15. Quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính:

a) Giúp Ủy ban nhân dân Quận 8 theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính tại địa phương. Đề xuất Ủy ban nhân dân Quận 8 kiến nghị cơ quan có thẩm quyền nghiên cứu, xử lý các quy định xử lý vi phạm hành chính không khả thi, không phù hợp với thực tiễn hoặc chồng chéo, mâu thuẫn với nhau.

b) Hướng dẫn nghiệp vụ trong việc thực hiện pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

16. Giúp Ủy ban nhân dân Quận 8 thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn về thi hành án dân sự, thi hành án hành chính theo quy định của pháp luật và quy chế phối hợp công tác giữa cơ quan tư pháp và cơ quan thi hành án dân sự địa phương do Bộ Tư pháp ban hành.

17. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ quản lý nhà nước về công tác tư pháp đối với công chức Tư pháp - Hộ tịch 16 phường, các tổ chức và cá nhân khác có liên quan theo quy định của pháp luật.

18. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân Quận 8 giao hoặc theo quy định của pháp luật.

 

CHƯƠNG II: CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ BIÊN CHẾ

ĐIỀU 3: Cơ cấu tổ chức bộ máy:

Phòng Tư pháp Quận 8 do Trưởng phòng phụ trách và các Phó trưởng phòng.

- Trưởng phòng chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 8 và trước pháp luật về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao và toàn bộ hoạt động của Phòng; chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra chuyên môn, nghiệp vụ của công chức Tư pháp - Hộ tịch 16 phường trên địa bàn theo quy định pháp luật.

- Phó Trưởng phòng là người giúp Trưng phòng phụ trách và theo dõi một số mặt công tác; chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công. Khi Trưởng phòng vắng mặt, một Phó Trưởng phòng được Trưởng phòng ủy nhiệm điều hành các hoạt động của Phòng.

- Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng do Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 8 quyết định theo điều kiện, tiêu chuẩn chức danh do Ủy ban nhân dân thành phố ban hành và theo quy định của pháp luật.

- Việc điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, miễn nhiệm, cho từ chức, thực hiện chế độ, chính sách đối với Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng do Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 8 quyết định theo quy định của pháp luật.

ĐIỀU 4. Biên chế

1. Biên chế công chức của Phòng Tư pháp do Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 8 quyết định trong tổng chỉ tiêu biên chế hành chính được Ủy ban nhân dân thành phố giao cho quận hàng năm.

2. Việc bố trí công tác đối với công chức của Phòng Tư pháp phải căn cứ vào vị trí việc làm, chức danh, tiêu chuẩn, cơ cấu ngạch công chức theo quy định và đảm bảo đủ lực lượng để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

3. Tùy theo quy mô hoạt động, tính chất công việc và nhân sự cụ thể của địa phương, Ủy ban nhân dân Quận 8 có thể bố trí công chức phụ trách riêng từng lĩnh vực hoặc kiêm nhiệm các lĩnh vực trên cơ sở tinh gọn, hiệu quả và tiết kiệm.

 

Chương III: CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC VÀ QUAN HỆ CÔNG TÁC

ĐIỀU 5. Chế độ làm việc

1. Trưởng phòng phụ trách, điều hành các hoạt động của Phòng và phụ trách những công tác trọng tâm. Các Phó Trưởng phòng phụ trách những lĩnh vực công tác được Trưởng phòng phân công, trực tiếp giải quyết các công việc phát sinh.

2. Khi giải quyết công việc thuộc lĩnh vực mình phụ trách có liên quan đến nội dung chuyên môn của Phó Trưởng phòng khác, Phó Trưởng phòng chủ động bàn bạc thống nhất hướng giải quyết, chỉ trình Trưởng phòng quyết định các vấn đề chưa nhất trí với các Phó Trưởng phòng khác hoặc những vấn đề mới phát sinh mà chưa có chủ trương, kế hoạch và biện pháp giải quyết.

3. Trong trường hợp Trưởng phòng trực tiếp yêu cầu công chức giải quyết công việc thuộc phạm vi thẩm quyền của Phó Trưởng phòng, yêu cầu đó được thực hiện nhưng công chức đó phải báo cáo Phó Trưởng phòng trực tiếp phụ trách.

ĐIỀU 6. Chế độ sinh hoạt hội họp

1. Hàng tuần, lãnh đạo phòng họp giao ban với cán bộ công chức đơn vị để để đánh giá công việc, bàn phương hướng triển khai công tác và thống nhất lịch công tác.

2. Mỗi tháng họp toàn thcông chức một lần.

3. Lịch làm việc với các tổ chức và cá nhân có liên quan, thể hiện trong lịch công tác hàng tuần của đơn vị; nội dung làm việc được Phòng chuẩn bị chu đáo để giải quyết có hiệu quả các yêu cầu phát sinh liên quan đến hoạt động chuyên môn của Phòng.

ĐIỀU7. Mối quan hệ công tác

1. Đối với Sở Tư pháp:

Phòng Tư pháp chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Tư pháp, thực hiện việc báo cáo công tác chuyên môn định kỳ và theo yêu cầu của Giám đốc Sở Tư pháp.

2. Đối với Ủy ban nhân dân Quận 8:

Phòng Tư pháp chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Quận 8 về toàn bộ công tác theo chức năng, nhiệm vụ của Phòng; Trưởng phòng trực tiếp nhận chỉ đạo và nội dung công tác từ Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 8 phụ trách và phải thường xuyên báo cáo với Ủy ban nhân dân Quận 8 về những mặt công tác đã được phân công;

Định kỳ, báo cáo Ủy ban nhân dân Quận 8 về nội dung công tác của Phòng và đề xuất các biện pháp giải quyết công tác chuyên môn trong quản lý nhà nước thuộc lĩnh vực liên quan.

3. Đối với các cơ quan chuyên môn khác thuộc y ban nhân dân quận:

Thực hiện mối quan hệ hợp tác và phối hợp trên cơ sở bình đẳng, theo chức năng, nhiệm vụ, dưới sự điều hành chung của Ủy ban nhân dân Quận 8 nhằm đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ chính trị, kế hoạch kinh tế - xã hội của quận. Trong trường hợp Phòng Tư pháp chủ trì phối hợp giải quyết công việc, nếu chưa nhất trí với ý kiến của Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn khác, Trưởng Phòng Tư pháp tập hợp các ý kiến và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 8 xem xét, quyết định.

4. Đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đơn vị sự nghiệp, các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức xã hội của quận:

Khi Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận, phường, các đơn vị sự nghiệp, các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức xã hội của quận có yêu cầu, kiến nghị các vấn đề thuộc chức năng của Phòng Tư pháp, Trưởng phòng có trách nhiệm giải quyết hoặc trình Ủy ban nhân dân Quận 8 giải quyết các yêu cầu đó theo thẩm quyền.

5. Đối với Ủy ban nhân dân 16 phường:

a) Phối hợp hỗ trợ và tạo điều kiện để Ủy ban nhân dân 16 phường thực hiện các nội dung quản lý nhà nước liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Phòng.

b) Hướng dẫn, kiểm tra cán bộ phường về chuyên môn, nghiệp vụ của ngành, lĩnh vực công tác do Phòng quản lý.

ĐIỀU 8. Căn cứ Quy chế này, Trưởng Phòng Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân Quận 8 có trách nhiệm cụ thể hóa chức năng, nhiệm vụ của Phòng, quyền hạn, trách nhiệm, chức danh công chức của Phòng phù hợp với đặc điểm của địa phương, nhưng không trái với nội dung Quy chế này, trình Ủy ban nhân dân quận quyết định để thi hành.

 

ĐIỀU 9. Trưởng Phòng Tư pháp và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan thuộc Ủy ban nhân dân Quận 8 có trách nhiệm thực hiện Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp sau khi được Ủy ban nhân dân Quận 8 quyết định ban hành. Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh các vấn đề vượt quá thẩm quyền thì nghiên cứu đề xuất, kiến nghị với Ủy ban nhân dân Quận 8 xem xét, giải quyết hoặc bổ sung, sửa đổi Quy chế cho phù hợp./.

 

LEADERSHIP INFORMATION

 

No.

Full name

Position

Field in charge

Tel

1

Ta Hong Dao

 

Head

General Charge

54.314.354

2

Ly Ngoc Hieu

Deputy Head

Law dissemination and education, mediation at grassroots level, legal aid, monitoring law enforcement, and handling administrative violations.

54.314.375

3

Updating

Deputy Head

Documents

54.314.356

 

 

 

 

REGULATIONS OF JUSTICE DIVISION

CHAPTER I: FUNCTIONS - DUTIES AND POWERS

ARTICLE 1: Functions:

District 8 Justice Division is a specialized unit under People's Committee of District 8, it is subject to the direction and management on the organization, employment position, civil servant staff, and civil servant rank structure under the jurisdiction of the People's Committee of District 8; Additionally, it is subject to the direction, examination, inspection and professional knowledge and skills guidance of Ministry of Justice and Department of Justice.

 District 8 Justice Division has the function of advising and assisting the People's Committee of District 8 in performing the state management of law enforcement and construction work; monitoring the law enforcement situation; examining, processing, reviewing and systematizing legal normative documents; law dissemination and education; grassroots mediation; legal aid; adoption; civil status; certification; managing the law enforcement on handling of administrative violations and other judicial works as prescribed by law.

 ARTICLE 2: Duties and powers:

1. Submit to Chairman of District-level People's Committee draft documents on the judicial domain in the promulgating jurisdiction of Chairman of District-level People's Committee.

 2. Organize the implementation of legal normative documents, programs, plans and other documents in the judicial domain after they have been approved by competent authorities.

 3. Direct, guide, and inspect professional knowledge and skills related to judicial work sat the ward level as prescribed by law.

 4. Construction of legal normative documents:

a) Coordinate in the development of legal normative documents under the promulgating jurisdiction of District 8 People's Committee, which are presided over to build by other specialized units under District 8 People's Committee.

b) Appraise the draft legal documents under the promulgating jurisdiction of the People's Committee of District 8.

 5. Legal advice:

Provide legal advice under the direction of District Party Committee, District 8 People's Committee. Provide legal advice at the request of the divisions, departments, and the People's Committee of 16 wards for cases related to the functions and duties of Justice Division.

 6. Monitoring law enforcement:

a) Develop and submit to the District 8 People's Committee to promulgate and organize the implementation of the Plan to monitor the situation of law enforcement in the area.

b) Guide, urge and inspect the specialized units under District 8 People's Committee and professional civil servants of the People's Committee of 16 wards in monitoring the law enforcement situation in their localities. Synthesize and propose to the District 8 People's Committee on handling the results of monitoring the law enforcement situation.

c) Monitor the law enforcement in the judicial field under the state management of the People's Committee of District 8.

 7. Inspection of legal normative documents:

Assist the People's Committee of District 8 in conducting self-inspection of documents issued by District 8 People's Committee. Assist Chairman of District 8 People's Committee in inspecting legal normative documents of People's Committees of 16 wards. Submit to Chairman of District 8 People's Committee for decision-making on measures to handle documents that are in violation of the law as prescribed.

 8. Organize and implement the review and systematization of legal normative documents of the District 8 People's Committee as prescribed by law. Urge, guide, and summarize the results of the overall review and systematization conducted by the specialized units under the District 8 People's Committee.

9. Law dissemination and education and mediation at grassroots level:

a) Build and submit to District 8 People's Committee for promulgating programs and plans for law dissemination and education and organizing the implementation after the programs and plans are promulgated.

b) Monitor, guide and inspect the law dissemination and education in the locality; urge and inspect the specialized units under District 8 People's Committee, relevant units and organizations and People's Committee of 16 wards in organizing the Law Day of The Socialist Republic of Vietnam at the locality.

c) Carry out the duties of the standing body of the Council to coordinate the dissemination and education of the law of District 8.

d) Build and manage a team of law reporters and legal propagandists as prescribed by law.

đ) Guide the construction, management and exploitation of law bookcases in 16 wards and other agencies and units in the locality as prescribed by law.

e) Organize the implementation of the provisions of the law on mediation at grassroots level.

 10. Assist the District 8 People's Committee in performing the tasks of building wards to access the law as prescribed; is the standing body of the Council for law access assessment.

 11. Perform legal aid duties as prescribed by law.

 12. Civil status registration and management:

a) Assist the District 8 People's Committee in directing and inspecting the organization and implementation of civil status registration and management in the area; organize professional training in civil status management and registration for Justice - Civil status civil servants for 16 wards.

b) Assist the District 8 People's Committee in carrying out civil status registration as prescribed by law; request the District 8 People's Committee to decide on the withdrawal and cancellation of civil status papers issued by the People's Committee of 16 wards in contravention of law (except for cases of illegal marriage).

c) Assist the People's Committee of District 8 in managing, updating and exploiting the electronic civil status database and issuing copy of civil status extract as prescribed.

 13. Perform the management task of child adoption as prescribed by law.

14. Certification:

a) Provide professional guidance and examination to professional civil servants under the People's Committee of 16 wards in the issuance of copies from the original register, certification of copies from originals, certification of signatures and certification of transaction contracts.

b) Certify copies from originals, certify signatures, certify contracts and transactions as prescribed by law.

 15. Management of law enforcement on handling of administrative violations:

a) Assist the District 8 People's Committee in monitoring, urging, inspecting and reporting on the law enforcement work on handling of administrative violations in the locality. Propose the District 8 People's Committee to recommend competent agencies to research and handle regulations on handling administrative violations that are not feasible, not consistent with reality, or overlap or contradict each other.

b) Provide professional guidance in the implementation of the law on handling of administrative violations.

 16. Assist the District 8 People's Committee in performing the tasks and exercising their powers on civil judgment enforcement and administrative judgment enforcement in accordance with the law and regulations on cooperation between judicial agencies and local civil judgments enforcement agencies issued by the Ministry of Justice.

 17. Organize professional training and retraining in state management of judicial affairs for civil status officers of 16 wards and other relevant organizations and individuals as prescribed by law.

 18. Perform other tasks assigned by the People's Committee of District 8 or as prescribed by law.

 

CHAPTER II: ORGANIZATIONAL STRUCTURE AND STAFF

ARTICLE 3: Organizational structure of the apparatus:

District 8 Justice Division is in charge of Head and Deputy Heads of Division.

- Head of Division is responsible before the People's Committee, the Chairman of the District 8 People's Committee and the law for the performance of assigned tasks and powers and all activities of Division; directing, guiding and inspecting the professional competence of Justice - Civil status civil servants of 16 wards in the area as prescribed by law.

- Deputy Head is the person who helps the Head of Division to take charge and monitor some aspects of work; take responsibility before the Head of division and before the law for the assigned tasks. In the absence of Head of Division, a Deputy Head of Division is authorized by Head of Division to run the activities of Division.

- Appointment and re-appointment of Head and Deputy Heads of Divisions shall be decided by Chairman of District 8 People's Committee according to the conditions and criteria for titles promulgated by the People's Committee of City and according to the provisions of law.

- The mobilization, rotation, reward, discipline, dismissal, resignation, implementation of regimes and policies towards Head and Deputy Head of Division shall be decided by the Chairman of District 8 People's Committee as prescribed by law.

 ARTICLE 4. Staff

1. The civil servant staff of Justice Division is decided by Chairman of District 8 People's Committee in total administrative staffing quota assigned by City People's Committee to the District every year.

2. The work arrangement for civil servants of Justice Division must be based on employment positions, titles, standards, and rank structure of civil servants according to regulations and ensure sufficient force to meet the requirements of assigned duties..

3. Depending on the scale of operation, the nature of the work and the specific personnel of the locality, the People's Committee of District 8 may assign civil servants to be in charge of each field separately or concurrently in the fields on the reasonable, efficient, and economical basis.

 

Chapter III: WORKING MODE AND WORKING RELATIONS

ARTICLE 5. Working mode

1. Head of Division is in charge of administering the activities of Division and is in charge of the key tasks. Deputy Heads of Division are in charge of the fields of work assigned by Head of Division and directly handling arising works.

2. When dealing with works in their fields of responsibility related to the professional contents of other Deputy Head, the Deputy Heads of Division actively discuss and agree on a solution, only submit them to Head of Division for decision on unresolved issues with other Deputy Heads or new problems arise when there aren’t guidelines, plans and solutions.

3. In case Head of Division directly requests the officials to handle the work within the competence of Deputy Head of Division, such request shall be fulfilled but such official must report to Deputy Head of Division directly in charge.

 ARTICLE 6. Mode of meeting activities

1. Every week, the leaders of Division hold briefings with officials and employees of the unit to assess works, discuss direction of work implementation and agree on the work schedule.

2. A meeting of all officials is held once a month.

3. Work schedule with relevant organizations and individuals, shown in the weekly work schedule of the unit; Work content is carefully prepared by Division to effectively deal with arising requirements related to the Division's professional activities.

ARTICLE 7. Working relations

1. For Department of Justice:

Justice Division is subject to the direction, guidance and professional inspection of Department of Justice, and periodically reports on professional works and at the request of Director of Department of Justice.

 2. For District 8 People's Committee:

Justice Division is under the leadership and direction of the District 8 People's Committee for all works according to its functions and tasks; Head of Division directly receives the direction and work contents from Chairman or Vice Chairman of District 8 People's Committee and must regularly report to District 8 People's Committee on the assigned tasks;

Periodically, report to the People's Committee of District 8 on the contents of the Division's works and propose measures to solve professional works in state management in related fields.

 3. For other specialized divisions under the District 8 People's Committee:

Implement cooperation and coordination relations on the basis of equality, according to functions and tasks, under the general management of the District 8 People's Committee to ensure the completion of political tasks, economic - society plans of District. In cases where Justice Division takes the lead in coordinating the resolution of tasks but has not reached an agreement with the opinions of the heads of other specialized divisions, the Head of Justice Division gathers the opinions and submits them to the Chairman of the District 8 People's Committee for consideration and decision-making.

 4. For Vietnam Fatherland Front Committee, non-business units, departments, branches, mass organizations and social organizations of the district:

When the Vietnam Fatherland Front Committees of districts, wards, non-business units, departments, branches, mass organizations and social organizations of the District have requests and recommendations on matters under the functions of the Justice Division, Head of Division is responsible for handling or submitting to the People's Committee of District 8 to settle such requests according to the jurisdiction.

 5. For People's Committees of 16 wards:

a) Coordinate to support and create conditions for the People's Committee of 16 wards to perform state management contents related to the functions and tasks of the Division.

b) Guide and inspect ward cadres on the professional knowledge and skills of the industry and fields of work managed by the Division.

ARTICLE 8. Pursuant to this Regulation, Head of Justice Division under the District 8 People's Committee is responsible for specifying the functions and duties of the Division, powers, responsibilities and titles of officials of Division in accordance with the characteristics of the locality, but not contrary to the content of this Regulation, submit them to District People's Committee for decision and implementation.

 ARTICLE 9. Head of Justice Division and the heads of relevant divisions and units under the District 8 People's Committee are responsible for implementing the Regulation on organization and operation of Justice Division after being approved for issue by District 8 People's Committee. During the implementation process, if issues arise that exceed their jurisdiction, study and propose recommendations to District 8 People's Committee for consideration, resolution, or supplement, amendment to the Regulations to ensure appropriateness.

 

(Cập Nhật ngày 01/06/2023)

 


Số lượt người xem: 29321    
Xem theo ngày Xem theo ngày
Tìm kiếm